logojpg

Ana Sayfa Bize Ulaşın Dökümanlar Mali Takvim Sirküler Pratik Bilgiler Linkler Arama Yasal Uyarı

KDV İADE VE MAHSUP İŞLEMLERİNDE ARANACAK BELGELER (01.01.2005)
İADE HAKKI DOĞURAN İŞLEM İADEDE ARANACAK BELGELER MAHSUPTA ARANACAK BELGELER
11/1-A DÖNEM İTİBARİYLE 4.000.YTL' YE KADAR OLAN İADELERDE
MAL İHRACI
1- Gümrük beyannamesi (aslı veya noter, gümrük idaresi yada YMM'ce onaylı 1- Gümrük beyannamesi (aslı veya noter, gümrük idaresi yada YMM'ce onaylı
örneği)  örneği) 
Beyannamelerin aslı veya örneği yerine bunların listesinin de verilmesi  Beyannamelerin aslı veya örneği yerine bunların listesinin de verilmesi 
yeterlidir, bu takdirde listede beyannamenin tarihi, sayısı, ihraç edilen malın yeterlidir, bu takdirde listede beyannamenin tarihi, sayısı, ihraç edilen malın
cinsi, miktarı ve tutarı, gümrük kapısının ismi, varış ülkesi, imalatçının  cinsi, miktarı ve tutarı, gümrük kapısının ismi, varış ülkesi, imalatçının 
adı-soyadı veya unvan ıintaç ve çıkış tarihlerine yer verilir.  adı-soyadı veya ünvanı intaç ve çıkış tarihlerine yer verilir. 
2- Satış faturalarının fotokopisi veya listesi     2- Satış faturalarının fotokopisi veya listesi
3- İhracatın gerçekleştiği döneme ilişkin olarak indirilecek katma değer  3- İhracatın gerçekleştiği döneme ilişkin olarak indirilecek katma değer 
vergisi listesi ile ihraç edilen malın bünyesine giren vergi miktarına ilişkin vergisi listesi ile ihraç edilen malın bünyesine giren vergi miktarına ilişkin
hesaplamaları gösterir tablo     hesaplamaları gösterir tablo  
Dış Ticaret Sermaye Şirketleri ve Sektörel Dış Ticaret Şirketleri ihracatına Dış Ticaret Sermaye Şirketleri ve Sektörel Dış Ticaret Şirketleri ihracatına
aracılık ettikleri mükelleflerin indirilecek katma değer vergisi listesini de  aracılık ettikleri mükelleflerin indirilecek katma değer vergisi listesini de 
verirler.           verirler.      
Bu belgelerin ibrazı halinde miktar ne olursa olsun inceleme raporu veya teminat
aranmaksızın mahsup işlemi yapılır.
DÖNEM İTİBARİYLE 4.000.YTL' Yİ AŞAN İADELERDE 
İnceleme raporu, teminat veya YMM raporu (Tam tasdik
varsa sınırsız yok ise 209.000.YTL'ye kadar)
31 No.lu YMM Tebliği
11/1-A DÖNEM İTİBARİYLE 4.000.YTL' Ye KADAR OLAN  İADELERDE 
HİZMET İHRACI
1- Yurt dışındaki müşteri adına düzenlenen faturanın aslı veya fotokopisi 1- Yurt dışındaki müşteri adına düzenlenen faturanın aslı veya fotokopisi
2- İhracatın gerçekleştiği döneme ilişkin olarak indirilecek KDV listesi ile ihraç 2- İhracatın gerçekleştiği döneme ilişkin olarak indirilecek KDV listesi ile ihraç
edilen hizmet nedeniyle yüklenilen vergi miktarına ilişkin hesaplamaları gösterir edilen hizmet nedeniyle yüklenilen vergi miktarına ilişkin hesaplamaları gösterir
tablo   tablo
3- Münhasıran 4389 Sayılı Bankalar Kanunu hükümlerine göre faaliyette bulunan 3- Münhasıran 4389 Sayılı Bankalar Kanunu hükümlerine göre faaliyette bulunan
Bankalar veya Özel Finans Kurumlarınca düzenlenmiş Döviz Alım Belgesi aslı veya  Bankalar veya Özel Finans Kurumlarınca düzenlenmiş Döviz Alım Belgesi aslı veya 
ilgili banka veya özel finans kurumu şubesince onaylanmış örneği yada dövizin ilgili banka veya özel finans kurumu şubesince onaylanmış örneği yada dövizin
yurt dışından geldiğini gösteren bankadan alınmış belge. yurt dışından geldiğini gösteren bankadan alınmış belge.
  Bu belgelerin ibrazı halinde miktar ne olursa olsun inceleme raporu veya teminat
aranmaksızın mahsup işlemi yapılır.
DÖNEM İTİBARİYLE 4.000.YTL.'YI AŞAN İADELERDE
İnceleme raporu, teminat veya YMM raporu (Tam tasdik varsa sınırsız yok ise
209.000.YTL'ye  kadar)
31 No.lu YMM Tebliği
11/1-B YOLCU BERABERİ EŞYA İHRACINDA (43 Seri No.lu Tebliğ)
YOLCU BERABERİ DÖNEM İTİBARİYLE 4.000.YTL.'YE KADAR OLAN İADELERDE
1-Gümrükçe onaylı satış faturası veya fatura/çek aslı veya fotokopisi, 1-Gümrükçe onaylı satış faturası veya fatura/çek aslı veya fotokopisi,
2- İhracatın gerçekleştiği döneme ilişkin olarak indirilecek KDV listesi ile ihraç  2- İhracatın gerçekleştiği döneme ilişkin olarak indirilecek KDV listesi ile ihraç 
edilen malın bünyesine giren vergi miktarına ilişkin hesaplamaları gösterir tablo edilen malın bünyesine giren vergi miktarına ilişkin hesaplamaları gösterir tablo
3- İadenin yetki belgeli aracı firma tarafından yapılması halinde bu firmaların  3- İadenin yetki belgeli aracı firma tarafından yapılması halinde bu firmaların 
gönderdiği icmallerin fotokopisi.       gönderdiği icmallerin fotokopisi.  
Bu belgelerin ibrazı halinde miktar ne olursa olsun inceleme raporu veya teminat
aranmaksızın mahsup işlemi yapılır.
DÖNEM İTİBARİYLE 4.000.YTL.'Yİ AŞAN İADELERDE  
İnceleme raporu teminat veya YMM raporu (Tam tasdik olsun olmasın
53.000.YTL.'ye kadar) 31 no.lu YMM Tebliği    
BAVUL TİCARETİNDE (61 Seri No.lu Tebliğ)    
DÖNEM İTİBARİYLE 4.000.YTL.'YE KADAR OLAN İADELERDE
1-Gümrükçe onaylı özel faturanın aslı veya fotokopisi, 1-Gümrükçe onaylı özel faturanın aslı veya fotokopisi,
2- İhracatın gerçekleştiği döneme ilişkin olarak indirilecek KDV listesi ile ihraç  2- İhracatın gerçekleştiği döneme ilişkin olarak indirilecek KDV listesi ile ihraç 
edilen malın bünyesine giren vergi miktarına ilişkin hesaplamaları gösterir tablo edilen malın bünyesine giren vergi miktarına ilişkin hesaplamaları gösterir tablo
3- Münhasıran 4389 Sayılı Bankalar Kanunu hükümlerine göre faaliyette bulunan 3- Münhasıran 4389 Sayılı Bankalar Kanunu hükümlerine göre faaliyette bulunan
Bankalar veya Özel Finans Kurumlarınca düzenlenmiş Döviz Alım Belgesi aslı veya  Bankalar veya Özel Finans Kurumlarınca düzenlenmiş Döviz Alım Belgesi aslı veya 
ilgili banka veya özel finans kurumu şubesince onaylanmış örneği. ilgili banka veya özel finans kurumu şubesince onaylanmış örneği.
Bu belgelerin ibrazı halinde miktar ne olursa olsun inceleme raporu veya teminat
aranmaksızın mahsup işlemi yapılır.
DÖNEM İTİBARİYLE 4.000.YTL.'Yİ AŞAN İADELERDE  
İnceleme raporu teminat veya YMM raporu (Tam tasdik olsun olmasın
53.000.YTL.'ye kadar) 31 no.lu YMM Tebliği    
11/1-B DÖNEM İTİBARİYLE 1.000.YTL.'YI AŞMAYAN İADELERDE MAHSUP YOK
TÜRKİYE'DE İKAMETGAHI, İŞYERİ, KANUNİ VE İŞ MERKEZİ BULUNMAYANLAR TAŞIMACILIK FALİYETLERİ
Bu Tebliğe ekli "iade talep formu", (90 Seri No.lu KDV Genel Tebliği)
İadenin herhangi bir aracı tarafından talep edilmesi halinde noter onaylı "Vekaletname"belgesi,
Fuar, panayır ve sergilere katılanların gerçek kişi olması, taşımacılığın sürücü tarafından kendi adına yapılması halinde bunlara ait pasaportların noter onaylı fotokopisi,
Kendi ülkelerinde vergi mükellefiyetini gösteren "vergi mükellefiyeti" belgesi, (iadenin tekrarlanması durumunda bu belgenin yeniden ibrazına gerek bulunmamaktadır)
Yapılan harcamalara ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre düzenlenmiş fatura veya serbest meslek makbuzunun asılları veya noter onaylı suretleri,
Yabancı taşımacılık faaliyetinde bulunanlar bu belgelere ek olarak aşağıdaki belgeleri de eklemek zorundadırlar;
Taşımacılık faaliyetine ilişkin olarak TIR karnesinin Türkiye'ye giriş çıkış tarihlerini gösteren dip koçanın veya transit beyannamesinin onaylı örneği,
Taşımanın yapıldığı aracın plakasının ve taşıma işini yapan kişi/firmanın isminin yer aldığı belgelerin asılları veya noter onaylı suretleri
DÖNEM İTİBARİYLE 1.000.YTL'Yİ AŞAN İADELERDE
Vergi İnceleme Raporu veya Teminat
11/1-C DÖNEM İTİBARİYLE 4.000.YTL.'YE KADAR OLAN İADELERDE
İHRAÇ KAYITLI SATIŞ
1- Gümrük beyannamesi (aslı veya noter, gümrük idaresi yada YMM'ce onaylı  1- Gümrük beyannamesi (aslı veya noter, gümrük idaresi yada YMM'ce onaylı 
örneği örneği
2- İhraç kayıtlı teslimin gerçekleştiği döneme ilişkin olarak indirilecek KDV listesi  2- İhraç kayıtlı teslimin gerçekleştiği döneme ilişkin olarak indirilecek KDV listesi 
3- İhraç kaydıyla satışlara ilişkin fatura fotokopisi veya liste 3- İhraç kaydıyla satışlara ilişkin fatura fotokopisi veya liste
4- Bavul ticareti kapsamında ihracat yapanlara satış yapılması halinde ihracatçıdan 4- Bavul ticareti kapsamında ihracat yapanlara satış yapılması halinde ihracatçıdan
temin edilen ve münhasıran 4389 Bankalar Kanunu hükmelirine göre faaliyette temin edilen ve münhasıran 4389 Bankalar Kanunu hükmelirine göre faaliyette
bulunan bankalar veya özel finans kurumlarınca düzenlenmiş döviz alım belgesi  bulunan bankalar veya özel finans kurumlarınca düzenlenmiş döviz alım belgesi 
aslı veya ilgili banka veya özel finans kurumu şubesince onaylanmış örneği. aslı veya ilgili banka veya özel finans kurumu şubesince onaylanmış örneği.
Bu belgelerin ibrazı halinde miktar ne olursa olsun inceleme raporu veya teminat
aranmaksızın mahsup işlemi yapılır.
DÖNEM İTİBARİYLE 4.000.YTL.'Yİ AŞAN İADELERDE
İnceleme raporu, teminat veya YMM raporu (Tam tasdik varsa sınırsız yok ise
209.000.YTL-TL.'ye kadar)
31 No.lu YMM Tebliği
 13/A DÖNEM İTİBARİYLE 200.YTL.'YE KADAR OLAN İADELERDE
DENİZ HAVA VE DEMİR
YOLU TAŞIMA 1-Teslim edilen aracın iktisabı veya tadil,bakım,onarım hizmetine ilişkin alış ve 1-Teslim edilen aracın iktisabı veya tadil,bakım,onarım hizmetine ilişkin alış ve
ARAÇLARININ TESLİMİ, giderlere ait belgelerin fotokopileri ile satış faturası veya hizmet faturasının giderlere ait belgelerin fotokopileri ile satış faturası veya hizmet faturasının
BAKIMI VE ONARIMI fotokopileri veya listeleri) fotokopileri veya listeleri
DÖNEM İTİBARİYLE 200.YTL.'Yİ AŞAN İADELERDE
İnceleme raporu teminat veya YMM raporu (Tam tasdik varsa sınırsız yoksa
209.000.YTL-TL.kadar)
31 No.lu YMM Tebliği        
 13/B DÖNEM  İTİBARİYLE 200.YTL.'YE KADAR OLAN İADELERDE
DENİZ VE HAVA
TAŞIMA ARAÇLARI 1-Alış ve satış faturalarının fotokopileri veya listeleri 1-Alış ve satış faturalarının fotokopileri veya listeleri
İÇİN LİMAN VE HAVA
MEYDANLARINDA DÖNEM İTİBARİYLE 200.YTL.'Yİ AŞAN İADELERDE
YAPILAN TESLİMLER
01.01.2004 tarihinden itibaren kaldırılmış olup, geçmiş dönemleri kapsamaktadır. İnceleme raporu teminat veya YMM raporu (Tam tasdik varsa sınırsız yoksa
209.000.YTL-TL.kadar)
31 No.lu YMM Tebliği        
13/B Uluslar arası taşıma seferi yapan gemilere yapılan su,kumanyave bunun gibi tes-
DENİZ VE HAVA limler (Bu istisna kanunun 11 ve 12.maddelerine göre ihracat istisnası kapsamın
TAŞIMA ARAÇLARI da değerlendirilmektedir.)
İÇİN LİMAN VE HAVA
MEYDANLARINDA DÖNEM İTİBARİYLE 200.YTL.'YA KADAR OLAN İADELERDE
YAPILAN TESLİMLER
1-Gümrük beyannamesi 1-Gümrük beyannamesi
2-Teslim edilen mallara ait ilgili gümrük idaresince onaylı listesi 2-Teslim edilen mallara ait ilgili gümrük idaresince onaylı listesi
 3-Alış ve satış belgeleri(imalatçılarda sadece satış belgeleri) fotokopisi veya lis- 3-Alış ve satış belgeleri (imalatçılarda sadece satış belgeleri)fotokopisi veya lis-
tesi tesi
4-Hizmet ile ilgili faturanın aslı veya noterce yada YMM'ce onaylı örneği 4-Hizmet ile ilgili faturanın aslı veya noterce yada YMM'ce onaylı örneği
Kumanya listesi Kumanya listesi
Bu belgelerin ibrazı halinde miktar ne olursa olsun inceleme raporu veya teminat
aranmaksızın mahsup işlemi yapılır.
DÖNEM İTİBARİYLE 2.000.YTL' Yİ AŞAN İADELERDE
İnceleme raporu, teminat veya YMM raporu (Tam tasdik varsa sınırsız yok ise
209.000.YTL-TL.'ye kadar)
31 No.lu YMM Tebliği
13/C DÖNEM İTİBARİYLA 200.YTL.'YE KADAR OLAN İADELERDE
ARAÇLAR VE PETROL
ARAMALARI 1-Hizmetle ilgili faturaların örneği veya listesi 1-Hizmetle ilgili faturaların örneği veya listesi
DÖNEM İTİBARİYLA 200.YTL.'Yİ AŞAN İADELERDE
İnceleme raporu veya teminat mektubu
13/D DÖNEM İTİBARIYLA 4.000.YTL.'YE KADAR OLAN İADELERDE
YT BELGESİ SAHİBİ
MÜKELLEFLERE BELGE 1-69 No.lu KDV Genel Tebliği ekindeki Form 1-69 No.lu KDV Genel Tebliği ekindeki Form
KAPSAMINDAKİ MAKİNA 2-Alış ve satış faturalarının (imalatçılarda sadeci satış faturalarının)fotokopileri 2-Alış ve satış faturalarının (imalatçılarda sadeci satış faturalarının)fotokopileri
VE TEÇHİZAT TESLİMLERİ veya bu faturaların dökümünü gösteren liste, veya bu faturaların dökümünü gösteren liste.
DÖNEM İTİBARİYLA 4.000.YTL.'YI AŞAN İADELERDE
İnceleme raporu, teminat veya YMM raporu (Tam tasdik varsa sınırsız yok ise
209.000.YTL-TL.'ye kadar)
31 No.lu YMM Tebliği        
13/E BAKANLIKÇA USUL VE ESASLAR HENÜZ BELİRLENMEDİ
14 DÖNEM İTİBARİYLE 1.000.YTL.'YE KADAR OLAN İADELERDE
DENİZ TAŞIMACILIĞI
 1-Deniz manifestosu (Aslı veya noter, gümrük idaresi yada YMM'ce onaylı örneği)  1-Deniz manifestosu (Aslı veya noter, gümrük idaresi yada YMM'ce onaylı örneği)
2- İndirilecek KDV listesi  2- İndirilecek KDV listesi 
14 1-Uluslar arası taşımacılığı hizmeti karşılığında düzenlenen fatura 1-Uluslar arası taşımacılığı hizmeti karşılığında düzenlenen fatura
KARA TAŞIMACILIĞI 2-Kara manifestosu veya tır karnesi (asıl,noter,gümrük idaresi veya YMM'lerce 2-Kara manifestosu veya tır karnesi bunların temin edilememesi halinde triptik
tasdik edilmiş, sureti) bunların temin edilememesi halinde triptik belgesi veya belgesi veya mükelleflerin düzenledikleri faturalar ile bu faturaları teyit eden taşı-
mükelleflerin düzenledikleri faturalar bu faturaları teyit eden taşımayı yaptıran mayı yaptıran müesseselerin düzenleyip tasdik edecekleri listeler.
müesseselerin düzenleyip tasdik edecekleri listeler.
14 1-Hava taşımacılığı ile ilgili düzenlenen fatura 1-Hava taşımacılığı ile ilgili düzenlenen fatura 
HAVA TAŞIMACILIĞI 2-Hava manifestosu, bunun düzenlenmediği durumlarda düzenlenen faturalar ve 2-Hava manifestosu, bunun düzenlenmediği durumlarda düzenlenen faturalar ve
faturaları teyit eden taşımayı yaptıran müesseselerin tasdik edecekleri listeler. faturaları teyit eden taşımayı yaptıran müesseselerin tasdik edecekleri listeler.
DÖNEM İTİBARİYLE 1.000.YTL.'Yİ AŞAN İADELERDE  
İnceleme raporu, teminat veya YMM raporu (Tam tasdik varsa sınırsız yok ise
209.000.YTL-TL.'ye kadar)    
31 No.lu YMM Tebliği
15/1-A DÖNEM İTİBARİYLE 200.YTL.'YE KADAR OLAN İADELERDE
DİPLOMATİK İSTİSNA
1-Temsilcilik ve munsuplarına KDV hesaplamadan düzenlenen faturaların fotoko- 1-Temsilcilik ve munsuplarına KDV hesaplamadan düzenlenen faturaların fotoko-
pileri veya listesi pileri veya listesi
2-Yüklenilen KDV listesi 2-Yüklenilen KDV listesi
3-Dış İşleri Bakanlığı ve Maliye Bakanlığınca diplomatik istisnadan faydalanacak 3-Dış İşleri Bakanlığı ve Maliye Bakanlığınca diplomatik istisnadan faydalanacak
olanların hangi tür alımlarının KDV'den istisna olduğunu belirten yazı. olanların hangi tür alımlarının KDV'den istisna olduğunu belirten yazı.
DÖNEM İTİBARİYLE 200.YTL.'Yİ AŞAN İADELERDE
İnceleme raporu veya teminat mektubu
15/1-B DÖNEM İTİBARİYLE 200.YTL.'YE KADAR OLAN İADELERDE
ULUSLAR ARASI
ANLAŞMALAR 1-Teslime ilişkin düzenlenen fatura ve benzeri vesikaların fotokopilerinin ekli  1-Teslime ilişkin düzenlenen fatura ve benzeri vesikaların fotokopilerinin ekli olduğu
olduğu liste liste
2-Yüklenilen KDV listesi 2-Yüklenilen KDV listesi
Bu belgelerin ibrazı halinde miktar ne olursa olsun Mahsup işlemi inceleme raporu
DÖNEM İTİBARİYLE 2.000.YTL.'Yİ AŞAN İADELERDE veya teminat aranmaksızın yapılır.
İnceleme raporu, teminat veya YMM raporu (Tam tasdik varsa sınırsız yok ise
209.000.YTL-TL'ye kadar)
31 No.lu YMM Tebliği        
9 DÖNEM İTİBARİYLE 200.YTL.'YE KADAR OLAN İADELERDE
HURDA METAL
HURDA PLASTİK 1-Tevkifat uygulanan işleme ait faturaların onaylı örnekleri veya listesi 1-Tevkifat uygulanan işleme ait faturaların onaylı örnekleri veya listesi
ATIK KAĞIT 2-Yüklenilen KDV listesi 2-Yüklenilen KDV listesi
TESLİMLERİ
01.01.2004 tarihinden itibaren kaldırılmış olup, geçmiş dönemleri kapsamaktadır.
DÖNEM İTİBARİYLE 200.YTL.'Yİ AŞAN İADELERDE
İnceleme raporu, teminat veya YMM raporu (Tam tasdik varsa sınırsız yok ise
209.000.YTL-TL.ye kadar)
9 NAKİT İADE UYGULAMASI YOK DÖNEM İTİBARİYLE 2.000.YTL ' YE KADAR OLAN MAHSUPLARDA
TEKSTİL VE KONFEKSİYONDA Dönem Beyannamesine ek olarak mahsup dilekçesi
TEVKİFAT 1-Tevkifat uygulanan işleme ait faturaların onaylı örnekleri veya listesi
2-Yüklenilen KDV listesi  
Bu belgelerin ibrazı halinde Mahsup işlemi sadece kendi borçlarına yapılabilir.
Mal veya hizmet satın aldığı Mükelleflerin vergi borçlarına mahsubu imkanı yoktur.
DÖNEM İTİBARİYLE 2.000.YTL ' Yİ AŞAN  MAHSUPLARDA
İnceleme raporu, teminat veya YMM raporu (Tam tasdik varsa sınırsız yok ise
209.000.YTL.ye kadar)
9 1) LİMİT NE OLURSA OLSUN İŞLEME AİT FATURALARIN ASLINA UYGUNLUĞUNU  1) LİMİT NE OLURSA OLSUN İŞLEME AİT FATURALARIN ASLINA UYGUNLUĞUNU 
89 SERİ NO.LU KDV TEBLİĞİ İLE BELİRTEN BİR ŞERHİN YER ALDIĞI ÖRNEKLERİNİ VEYA BU FATURALARIN  BELİRTEN BİR ŞERHİN YER ALDIĞI ÖRNEKLERİNİ VEYA BU FATURALARIN 
GETİRELEN TEVKİFATLAR DÖKÜMÜNÜ İHTİVA EDEN LİSTE DÖKÜMÜNÜ İHTİVA EDEN LİSTE
2)  YÜKLENİLEN VERGİLERİN LİSTESİ 2)  YÜKLENİLEN VERGİLERİN LİSTESİ
NAKDEN VEYA MAHSUBEN İADEDE MİKTARDINA BAKILMAKSIZIN SADECE TEMİNAT NAKDEN VEYA MAHSUBEN İADEDE MİKTARDINA BAKILMAKSIZIN SADECE TEMİNAT
MEKTUBU VEYA VERGİ İNCELEME RAPORU KARŞILIĞINDA YERİNE  MEKTUBU VEYA VERGİ İNCELEME RAPORU KARŞILIĞINDA YERİNE 
GETİRİLECEKTİR GETİRİLECEKTİR
29/2 DÖNEM İTİBARİYLE 200.YTL.'YE KADAR OLAN İADELERDE
İNDİRİMLİ
ORAN 1-İlgili yıldaki alış ve satış faturaları listesi 1-İlgili yıldaki alış ve satış faturaları listesi
2- Yıllık iade tutarının hesaplanmasına ilişkin tablo 2- Yıllık iade tutarının hesaplanmasına ilişkin tablo
DÖNEM İTİBARİYLE 200.YTL.'Yİ AŞAN İADELERDE
İnceleme raporu, teminat veya YMM raporu (Tam tasdik varsa sınırsız yok ise
418.000YTL.ye kadar)
31 No.lu YMM Tebliği