Ticaret Sicil Yönetmeliğinde Değişiklik

Ticaret Sicil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 1819)

TİCARET SİCİLİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 19/12/2012 tarihli ve 2012/4093 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “Gümrük ve Ticaret Bakanlığını” ibaresi “Ticaret Bakanlığını” şeklinde, (b) bendinde yer alan “Gümrük ve Ticaret Başmüfettişini” ibaresi “Ticaret Başmüfettişini” şeklinde, (c) bendinde yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde, (ç) bendinde yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanı kararıyla” şeklinde ve (g) bendinde yer alan “Gümrük ve Ticaret Bakanlığı” ibaresi “Ticaret Bakanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “kurulmasını talep eden” ibaresi “kurulacak” şeklinde, üçüncü cümlesinde yer alan “Müdürlüklerin ve müdürlüklere bağlı şubelerin kurulmasında aranacak diğer şartlar” ibaresi “Müdürlükler, şubeler ve temsilciliklerin kurulmasında aranacak şartlar, verilecek hizmetler ile konuya ilişkin diğer hususlar” şeklinde değiştirilmiş ve dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Müdürlük, il merkezindeki ticaret ve sanayi odaları veya ticaret odalannda faaliyet gösterecek şekilde Bakanlık tarafından kurulur. Bakanlık il merkezleri dışındaki odalarda da müdürlük kurabilir. Ayrıca oda yönetim kurulunun teklifi ve Bakanlığın onayı ile müdürlüğe bağlı şubeler ve temsilcilikler kurulabilir. Oda bulunmayan veya sicil işlemlerinin yürütülebilmesi için yeterli teşkilatı bulunmayan veyahut teşkilatı sonradan yetersiz hale gelen odaların bulunduğu yerlerde sicil, Bakanlıkça belirlenecek başka bir odadaki müdürlük tarafından tutulur.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının sonuna “Tescil işlemleri müdür, müdür yardımcısı ve diğer personel arasından atanacak olan tescile yetkili personel tarafından yapılır.” cümlesi eklenmiş, ikinci fıkrasında yer alan “, Bakanlığın uygun görüşü ve oda meclisinin onayı ile” ibaresi “üzerine veya Bakanlığın uyarısına rağmen otuz gün içerisinde teklif edilmemesi halinde resen Bakanlık tarafından” şeklinde ve üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Müdürlük personelinin görev ve yetkileri, yetki devirlerinin usul ve esasları ile teşkilata ilişkin diğer hususlar Kanunun 24 üncü maddesi uyarınca Bakanlıkça çıkarılan tebliğ ile belirlenir.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “oda meclisinin” ibaresi “oda yönetim kurulunun” şeklinde değiştirilmiş, son cümlesi yürürlükten kaldırılmış ve dördüncü fıkrasında yer alan “oda meclisince” ibaresi “oda yönetim kurulunca” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde yer alan “dört yıl süre ile eğitim veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, işletme, iktisat” ibaresi “dört yıllık lisans eğitimi veren” şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkranın (b) ve (ı) bentleri ile maddenin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendinin 1 inci, 2 nci, 3 üncü, 4 üncü, 5 inci, 6 ncı ve 7 nci alt bentlerinde yer alan “temsil ve ilzama” ibareleri “temsile” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “müdür yardımcısı” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile tescile yetkili personel” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin başlığı “İnceleme yükümlülüğü” şeklinde değiştirilmiş ve bu maddenin birinci fıkrasında yer alan “müdür yardımcıları” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile tescile yetkili personel” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(2) Her tacir kullanacağı ticaret unvanını ve bunun altına atacağı imzayı müdürlüğe verir. Tacir, tüzel kişi ise unvanla birlikte onun adına imzaya yetkili kimselerin imzaları da müdürlüğe verilir.”

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kumlu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Türk Patent Enstitüsü” ibaresi “Türk Patent ve Marka Kurumu” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin 47 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “noter huzurunda düzenlenmiş, ticaret unvanı altına atılmış” ibaresi “Kanunun 40 mcı maddesi uyarınca düzenlenmiş” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 13- Aynı Yönetmeliğin 49 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “noter huzurunda düzenlenmiş ve ticaret unvanı altına atılmış” ibaresi “Kanunun 40 mcı maddesi uyarınca düzenlenmiş” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 14- Aynı Yönetmeliğin 52 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “noter huzurunda düzenlenmiş ve ticaret unvanı altına atılmış” ibaresi “Kanunun 40 inci maddesi uyarınca düzenlenmiş” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 15- Aynı Yönetmeliğin 55 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “noter huzurunda düzenlenmiş, ticaret unvanı altına atılmış” ibaresi “Kanunun 40 mcı maddesi uyarınca düzenlenmiş” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 16- Aynı Yönetmeliğin 58 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “noter huzurunda düzenlenmiş, ticaret unvanı altına atılmış” ibaresi “Kanunun 40 mcı maddesi uyarınca düzenlenmiş” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 17- Aynı Yönetmeliğin 59 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ğ) Sermaye tahsis edilmişse, tahsis olunan sermaye miktarı.”

MADDE 18- Aynı Yönetmeliğin 61 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “donatma iştirakinin unvanı altına atılmış noter huzurunda düzenlenmiş” ibaresi “Kanunun 40 inci maddesi uyarınca düzenlenmiş” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 19- Aynı Yönetmeliğin 64 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “onaylanmış” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya müdürlükte huzurda imzalanmış” ibaresi eklenmiş, (b) bendinde yer alan “temsil ve ilzama” ibaresi “temsile” şeklinde ve “şirket unvanı altında atacakları imzaların noter onaylı örneği” ibaresi “Kanunun 40 inci maddesi uyarınca düzenlenmiş imza beyannameleri” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 20- Aynı Yönetmeliğin 66 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “noter huzurunda düzenlenmiş, “Tasfiye halinde” ibaresi eklenmiş ve ticaret unvanı altında atılmış” ibaresi “Kanunun 40 mcı maddesi uyarınca düzenlenmiş” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 21- Aynı Yönetmeliğin 68 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “imzalanması ve imzalarının da” ibaresi “müdürlükte huzurda imzalanması veya bunların imzalarının” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 22- Aynı Yönetmeliğin 69 uncu maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “onaylanmasını” ibaresinden soma gelmek üzere “veya müdürlükte huzurda imzalanmasını” ibaresi eklenmiş, aynı fıkranın (a) bendinde yer alan “onaylanmış” ibaresinden soma gelmek üzere “veya müdürlükte huzurda imzalanmış” ibaresi eklenmiş, (b) bendi yürürlükten kaldırılmış, (ç) bendinde yer alan “ödemeye dair banka dekontu” ibaresi “ödemenin gerçekleştirildiğini gösterir belge” şeklinde değiştirilmiş, (i) bendinde yer alan “temsil ve ilzama” ibaresi “temsile” şeklinde ve “noter huzurunda düzenlenmiş, şirket unvanı altında atılmış” ibaresi “Kanunun 40 mcı maddesi uyarınca düzenlenmiş” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 23- Aynı Yönetmeliğin 73 üncü maddesinin birinci fıkrasının (i) bendinde yer alan “ödemeye dair banka dekontu” ibaresi “ödemenin gerçekleştirildiğini gösterir belge” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 24- Aynı Yönetmeliğin 77 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan “ödemeye dair banka dekontu” ibaresi “ödemenin gerçekleştirildiğini gösterir belge” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 25- Aynı Yönetmeliğin 86 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “noter huzurunda düzenlenmiş, “Tasfiye halinde” ibaresi eklenmiş ticaret unvanı altında atılmış” ibaresi “Kanunun 40 inci maddesi uyarınca düzenlenmiş” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 26- Aynı Yönetmeliğin 88 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (c) bendinde yer alan “temsil ve ilzama” ibaresi “temsile” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 27- Aynı Yönetmeliğin 90 meı maddesinin

birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “şirket sözleşmesinde yer alan imzalarının noterce onaylanmasını” ibaresi “şirket sözleşmesini müdürlükte huzurda imzaladıkları” şeklinde değiştirilmiş, (a) bendinde yer alan “imzalan noter tarafından onaylanmış” ibaresi “müdürlükte huzurda imzaladıktan” şeklinde değiştirilmiş, (b) bendi yürürlükten kaldmlmış, (ğ) bendinde yer alan “noter huzurunda düzenlenmiş, ticaret unvanı altında atılmış” ibaresi “Kanunun 40 inci maddesi uyannca düzenlenmiş” şeklinde değiştirilmiş, (h) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (ı) bendinde yer alan “ödemeye dair banka dekontu” ibaresi “ödemenin gerçekleştirildiğini gösterir belge” şeklinde değiştirilmiştir.

“h) Şirket sözleşmesinde pay bedellerinin belirli bir kısmının şirketin tescilinden önce ödenmesi öngörülmüşse, bu tutarın Kanuna uygun olarak bankaya yatırıldığını gösterir banka mektubu.”

MADDE 28- Aynı Yönetmeliğin 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde ve (g) bendinde yer alan “ödemeye dair banka dekontu” ibaresi “ödemenin gerçekleştirildiğini gösterir belge” şeklinde değiştirilmiştir.

“ç) Şirket sözleşmesinde artırılan sermayeyi oluşturan pay bedellerinin belirli bir kısmının sermaye artırımının tescilinden önce ödenmesi öngörülmüşse, bu tutarın Kanuna uygun olarak bankaya yatırıldığını gösterir banka mektubu.”

MADDE 29- Aynı Yönetmeliğin 98 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “aşan kısmın dörtte birinin de ödendiğine” ibaresi “şirket sözleşmesinde artırılan sermayeyi oluşturan pay bedellerinin belirli bir kısmının sermaye artırımının tescilinden önce ödenmesi öngörülmüşse, bu tutarın da Kanuna uygun olarak bankaya yatırıldığına” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 30- Aynı Yönetmeliğin 109 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “imzalan noter tarafından onaylanmış” ibaresi “müdürlükte huzurda imzaladıktan” şeklinde ve (c) bendinde yer alan “temsil ve ilzama” ibaresi “temsile” şeklinde, “noter huzurunda kooperatif unvanı altında atılmış” ibaresi “Kanunun 40 inci maddesi uyannca düzenlenmiş” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 31- Aynı Yönetmeliğin 110 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir

“a) Şirket sözleşmesinin ortaklar tarafından müdürlükte imzalandığı tarih.”

MADDE 32- Aynı Yönetmeliğin 111 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bir ticari işletmenin veya ticaret şirketinin Türkiye’deki merkezinin başka bir sicil bölgesine taşınmasının tesciline ilişkin başvurularda, şirket sözleşmesinin değişikliğine ilişkin belgelere ek olarak eski merkezdeki müdürlükten alınacak sicil özeti de müdürlüğe verilir.”

MADDE 33- Aynı Yönetmeliğin 120 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) ve (d) bentleri yürürlükten kaldırılmış, (e) bendinde yer alan “noter onaylı imza örnekleri” ibaresi “Kanunun 40 mcı maddesi uyarınca düzenlenmiş imza beyannameleri” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 34- Aynı Yönetmeliğin 122 ııci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde yer alan “noter onaylı imza örnekleri” ibaresi “Kanunun 40 inci maddesi uyarınca düzenlenmiş imza beyannameleri” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 35- Aynı Yönetmeliğin 124 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) MERSİS’te şube kayıtlarından merkez kayıtlama, merkez kayıtlarından şube kayıtlarına erişim sağlandığında, müdürlüklerce birinci fıkra kapsamında ayrıca bir bildirim yapılmaz ve merkez kayıtlarında meydana gelen değişiklikler şube kayıtlarında da tescil edilmiş sayılır.

MADDE 36- Aynı Yönetmeliğin 125 inci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinde yer alan ““Tasfiye halinde” ibaresi eklenmiş ticaret unvanı altında atılmış ve noter huzurunda düzenlenmiş” ibaresi “Kanunun 40 mcı maddesi uyarınca düzenlenmiş” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 37- Aynı Yönetmeliğin 138 inci maddesi madde başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Konkordato mühleti ve konkordatoya ilişkin kararların tescili

MADDE 138- (i) Mahkeme, geçici veya kesin konkordato mühleti verildiğim ilgili müdürlüğe bildirir ve buna ilişkin kararı gönderir.

(2) Müdürlük bildirim üzerine gecikmeksizin geçici veya kesin konkordato mühleti verilmesine ilişkin karan tescil eder.

(3) Geçici veya kesin konkordato mühleti verilmesi halinde aşağıdaki olgular tescil

edilir:

a) Geçici veya kesin konkordato mühletinin verildiği tarih ve konkordato mühletinin

süresi.

b) Komiserin adı, soyadı, kimlik numarası ve yerleşim yeri.

e) Mahkeme tarafından, bazı işlemlerin geçerli olarak ancak komiserin izni ile yapılmasına veya borçlunun yerine komiserin işletmenin faaliyetini devam ettirmesine karar verilmiş ise buna ilişkin bilgi.

(4) Geçici veya kesin konkordato mühleti kararmm uzatılması, geçici veya kesin konkordato mühleti kararının kaldırılarak konkordato talebinin reddi, konkordatonun tasdiki, konkordato tasdik talebinin reddi ve konkordatonun tamamen feshi kararları da tescil olunur.”

MADDE 38- Aynı Yönetmeliğin 141 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 39- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 40- Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Image placeholder

Muhammed Karabağ

1989 yılında Dicle Üniversitesi İşletme ve 1995 yılında da Anadolu Üniversitesi İktisat bölümlerinden mezun oldu. 1999 yılından beri Avcılar'da kendi ofisinde Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olarak çalışan Karabağ, kurucusu ve ortağı olduğu Avcılar'daki Bağımsız Denetim A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı olarak çalışmalarını devam ettirmektedir.

Yorumlar

Bu habere henüz yorum yapılmadı.