Gelir Vergisi Kanununda Yapılan Değişiklikler

07/12/2019 tarih ve 30971 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun bazı maddelerinde değişiklik yapılmıştır.

-193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun Kazançlarda İstisnalar bölümünün serbest meslek kazançlarında istisna başlıklı 18 inci maddesine eklenen fıkra ile, yıllık kazançlarının toplamı 500.000.-TL aşması halinde gelir vergisi beyannamesi vermesi gerekecektir.

Yürürlülük tarihi: 01.01.2020 dir

-193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun Müteferrik İstisnalar bölümünün ücretlerde istisna başlıklı 23 ncü maddesinin birinci fıkrasının 10 numaralı bendine eklenen hüküm ile, işverenlerce taşıma hizmeti verilmeyen durumlarda, çalışılan günlere ait bir günlük ulaşım bedelinin 10 TL’ ye kadar kısmı istisna edilmiştir.

Yürürlülük tarihi: 01.01.2020 dir 

-193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun Ticari Kazancın Tespitinde İndirilecek Giderler başlıklı 40 ıncı maddesinin (1),(5),ve (7) numaralı bentlerine hükümler eklenmiştir. 

Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere, firmaların kiralama yoluyla edinilen binek otomobillerin her birine ilişkin aylık kira bedelinin 5.500.-TL ye kadar olan kısmının,

Binek otomobillerinin iktisabına ilişkin ÖTV ve KDV toplamının en fazla 115.000.-TL’ya kadar kısmının,

Binek otomobillere ilişkin giderlerin en fazla %70’i indirilebilecektir.

Binek otomobillerin ÖTV ve KDV hariç ilk iktisap bedeli 135.000.-TL’yi, söz konusu maliyet bedeline eklendiği veya binek otomobillerin ikinci el olarak iktisap edildiği hallerde amortismana tabi tutarı 250.000.-TL’yi aşan binek otomobillerin her birine ilişkin ayrılan amortismanın en fazla bu tutara isabet eden kısmının gider olarak dikkate alınması gerekecektir.

Söz konusu gider ve indirim uygulaması Serbest Meslek Kazançlarının tespitinde aynı kanunun mesleki giderler başlıklı 68 inci maddesinde de dikkate alınacaktır.

Yürürlülük tarihi 01.01.2020 dir.

-193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun Gelirin toplanması başlıklı 86 ncı maddesinin birinci fıkrasının 1/b bendi değiştirilmiştir. 

Tek işverenden alınmış ve tevkif suretiyle vergilendirilmiş gelir vergisi tarifesinde yer alan 500.000.-TL’yi aşmayan ücretler beyan edilmeyecektir. (Birden fazla işverenden ücret almakla beraber birden sonraki işverenden aldıkları ücretlerin toplamı gelir vergisi tarifesinin ikinci gelir diliminde yer alan (2019 takvim yılı için 40.000.-TL) tutarı ve birinci işverenden alınan dahil ücret gelirleri toplamı 500.000.-TL’yi aşmayan mükelleflerin, tamamı tevkif suretiyle vergilendirilmiş ücretleri dahil)

Yürürlülük tarihi: 01.01.2020 dir. 

-193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun Vergi tevkifatı başlıklı 94 üncü maddesinin ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere fıkra eklenmiştir.

İcra İflas Kanunu ve Avukatlık Kanunu uyarınca karşı tarafa yükletilen vekalet ücretini (icra iflas müdürlüklerine yatırılanlar dahil) ödemekle yükümlü olanlar, ödemenin avukatın müvekkiline yapılması durumunda ise müvekkil tarafından %20 oranında gelir vergisi tevkifatı yapılacaktır.

Yürürlülük tarihi: 07.12.2019 dur.

-193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun Tarife başlıklı 103 ncü maddesinde vergiye tabi matrah ve oranlarla değişiklik yapılmıştır.  

2019 takvim yılında elde edilen ücret gelirlerine maddede yapılan değişiklik öncesi tarife uygulanacaktır. Diğer bir ifade ile 500.000.-TL geçen ücret gelirleri için vergi oranı %35 uygulanacaktır. 

Yürürlülük tarihi: 01/01/2019 tarihinden itibaren elde edilen gelirlere uygulanmak üzere 07.12.2019 tarihinde,

-193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun Vergiye uyumlu mükelleflerde vergi indirimi başlıklı mükerrer 121 inci maddesinde yapılan değişiklikle,

İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıla ait vergi beyannamelerinin kanuni süresinde verilmiş olması,

İndirimin hesaplanacağı beyannamenin verildiği tarih itibariyla, vergi beyannameleri üzerine tahakkuk eden vergilerin ödenmiş olması,ayrıca vergi aslı(vergi cezaları ile fer’i alacaklar dahil) 1.000.-TL’sının üzerinde vadesi geçmiş borcun bulunmaması,

2019 Gelir Vergisi Oranları

Gelir Vergisi Tarifesinde Değişiklik ile Yeni Gelir Vergisi Dilimleri

18.000 TL'ye kadar

% 15

40.000 TL’nin 18.000 TL’si için 2.700 TL, fazlası

% 20

98.000 TL’nin 40.000 TL’si için 7.100 TL, (ücret gelirlerinde 148.000 TL’nin 40.000 TL'si için 7.100 TL), fazlası

% 27

500.000 TL’nin 98.000 TL’si için 22.760 TL, (ücret gelirlerinde 500.000 TL’nin 148.000 TL’si için 36.260 TL), fazlası

% 35

500.000 TL’nin 500.000 TL’si için 163.460 TL (ücret gelirlerinde

500.000 TL’nin 500.000 TL’si için 159.460 TL), fazlası

% 40

 

Vergi beyannameleri ibaresi, yıllık gelir ve kurumlar vergisi,geçici vergi,muhtasar,muhtasar ve prim hizmet beyannameleri ile Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı vergi dairelerine verilmesi gereken katma değer vergisi ve özel tüketim vergi beyannamelerini,beyannameler üzerine tahakkuk eden vergiler olarak belirtilmiş, vergi indirimi uygulamasında kolaylık sağlanmıştır.

Yürürlülük tarihi: 01/01/2020 tarihinden itibaren verilmesi gereken yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde uygulanmak üzere 07.12.2019 tarihinde,

-193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67 nci maddesinde yapılan değişiklikle,

Menkul kıymetlerden sağlanan getiriler ile döviz cinsinden açılmış hesaplardan elde edilen faiz gelirleri için tevkifat oranlarını ayrı ayrı veya birlikte bir katına kadar artırmaya veya kanunî oranına kadar indirmeye Cumhurbaşkanı yetkilidir. Şeklinde değiştirilmiştir.

Yürürlülük tarihi: 07.12.2019 dur.

-193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 72 nci maddesinde yapılan değişiklikle,

Sporculara yapılan ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılacak tevkifat süresi 31.12.2019 iken 31.12.2023 olarak, lig usulüne tabi spor dallarında en üst ligdekiler için uygulanan %15 oranındaki tevkifat oranı %20 olarak değiştirilmiştir.

Sporculara yapılan ücret ve ücret sayılan gelirler toplamı gelir vergisi tarifesinde dördüncü dilimde yer alan 500.000.-TL tutarı aşması halinde, bu gelirler yıllık beyanname ile beyan edilmesi gerekmektedir.

Yürürlülük tarihi: “31/12/2019” ibaresini “31/12/2023” şeklinde değiştiren hükmü 07.12.2019 tarihinde, diğer hükümleri 01/01/2020 tarihinden itibaren elde edilen gelirlere uygulanmak üzere yayımı tarihidir.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

Image placeholder

Muhammed Karabağ

1989 yılında Dicle Üniversitesi İşletme ve 1995 yılında da Anadolu Üniversitesi İktisat bölümlerinden mezun oldu. 1999 yılından beri Avcılar'da kendi ofisinde Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olarak çalışan Karabağ, kurucusu ve ortağı olduğu Avcılar'daki Bağımsız Denetim A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı olarak çalışmalarını devam ettirmektedir.

Yorumlar

Bu habere henüz yorum yapılmadı.