2020 Yılı Defter Tutma ve Sınıf Değiştirme Hadleri

Ankara Mali Müşavirler Odası Mali Müşavirlere kolaylık sağlaması amacıyla 2020 yılı faaliyet dönemi için sınıf belirleme ve defter tutma esasının tespitine ilişkin değerli tablo olarak hazırladı.

Bilindiği üzere VUK’nun 176 ncı maddesi defter tutma bakımından tüccar sınıflarını, 177 - 178 inci maddeleri birinci ve ikinci sınıf tüccarlar ile defter tutma hadlerini,  179–180-181 nci maddeleri ise sınıf değiştirme konularını düzenlemiştir.

Vergi Usul Kanununda yer alan maktu hadler ile asgari ve azami miktarları belirtilmiş olan para ile ödenecek ceza miktarları her yıl Kanunun Mükerrer 414 üncü maddesinin üçüncü fıkrası hükmü doğrultusunda belirlenerek yayınlanan tebliğ ile ilan edilmektedir.

Vergi Usul Kanunu’nun Mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasında; “Yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dahil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Devlet İstatistik Enstitüsünün Toptan Eşya Fiyatları Genel Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranıdır. Bu oran Maliye Bakanlığınca Resmî Gazete ile ilân edilir.”

(C)  fıkrasında ise “Vergi kanunlarında yer alan "toptan eşya fiyatları genel endeksi" ibaresi "üretici fiyatları genel endeksi" ve "TEFE" ibaresi "ÜFE" olarak uygulanır.”

hükmü yer almaktadır.

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) tarafından 4 Kasım 2019 tarihinde yeniden değerlemeye esas olacak oranı (Ekim/2019 ayı Yurt içi Üretici Fiyat Endeksinde meydana gelen on iki aylık ortalamalara göre artış) % 22,58 olarak açıklanmıştır. Bu oran henüz Maliye Bakanlığınca Resmi Gazete’de ilan edilmemiştir.

Vergi Usul Kanununun 176 ncı maddesinde “I inci sınıf tüccarlar, bilanço esasına göre, II nci sınıf tüccarlar, işletme hesabı esasına göre, defter tutarlar.” hükmü yer almaktadır. I inci sınıfa dahil tüccarlara ilişkin  177 nci maddenin (1-3) fıkralarında yer alan hadlerinde yer aldığı VUK genel tebliği ise henüz yayımlanmamıştır.

2020 yılında gerçek kişi tüccarlar tarafından tutulacak defterlerin tespitinde; 2019 yılında içinde bulunulan sınıf dikkate alınarak, faaliyet dönemi iş hacimleri ile aynı yıl içinde  (Aralık ayında) yayımlanan ve müteakip yılda geçerli olan hadlerin kıyaslanması gerekmektedir.

Yeni yılda kullanılacak defterlerin açılış onaylarının,  Aralık ayı sonuna kadar yaptırılması zorunluluğu nedeniyle sürenin azalması dikkate alınarak,  tutulacak defterlerin belirlenmesinde ihtiyaç duyulacak 01.01.2020 tarihinden itibaren uygulanacak, VUK. Md. 177 – Bilanço esasına göre defter tutma hadleri,  VUK’nun Mük. 414 üncü maddesi doğrultusunda;

1- Yıllık

-Alış tutarı 280.000.- TL 

-Satış tutarı : 390.000.- TL

2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı: 147.000.- TL.

3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış hasılatının toplamı: 280.000.- TL 

olarak hesaplanmıştır.

Cumhurbaşkanı, VUK’nun mük. 414 üncü maddesine göre tespit edilen maktu had ve miktarları yarısına kadar artırmaya veya indirmeye yetkilidir.

Cezalı işlemlerle karşılaşılmaması bakımından 2020 faaliyet döneminde gerçek kişi tacirler tarafından kullanılacak defterlerin tasdik ettirilmesinde; ekte yer alan tüccar sınıfları, defter tutma hadleri, sınıf değiştirmeye ilişkin açıklamalar ve özelge örneklerinin dikkate alınmasında yarar bulunmaktadır.

Üyelerimize kolaylık sağlaması amacıyla gerçek kişi tacirlerle ilgili 2020 yılı faaliyet dönemi için sınıf belirleme ve defter tutma esasının tespitine ilişkin hazırlanan Sınıf / Defter Tutma Esası Belirleme Tablolarına aşağıdaki bağlantılar aracılı ile ulaşabilirsiniz.

Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda kolaylıklar dilerim.

Saygılarımla,
Ali ŞAHİN
Başkan

- 2020 YILI - DEFTER TUTMA HADLERİ - SINIF DEĞİŞTİRME - ÖZELGELER
- 2020 FAALİYET DÖNEMİ SINIF / DEFTER TUTMA ESASI BELİRLEME TABLOSU

Image placeholder

Muhammed Karabağ

1989 yılında Dicle Üniversitesi İşletme ve 1995 yılında da Anadolu Üniversitesi İktisat bölümlerinden mezun oldu. 1999 yılından beri Avcılar'da kendi ofisinde Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olarak çalışan Karabağ, kurucusu ve ortağı olduğu Avcılar'daki Bağımsız Denetim A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı olarak çalışmalarını devam ettirmektedir.

Yorumlar

Bu habere henüz yorum yapılmadı.