2020 Yılı Tutulacak Defterler, Tasdik Durumları, Defter Beyan...

2020 yılında tutulması gereken defterler, 2020 yılı Defter Tasdikleri, Defter Tasdiklerinde Ticaret Sicili Tasdiknamesi Aranması, Defterlerde Olması Zorunlu Bilgiler, Defterlerin Saklanma Süresi ve ELEKTRONİK ORTAMDA TUTULACAK DEFTERLER konularına açıklık getiren sirkülerini yayınladı.

Türk Ticaret Kanununa Göre Tacirin Tutacağı Defterler, Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanununa Göre Defter Tasdikleri, Ticaret Sicili Tasdiknamesi Aranması, Defterlerde Olması Zorunlu Bilgiler,  Defterlerin Saklanma Süresi ve ELEKTRONİK ORTAMDA TUTULACAK DEFTERLER 

 

TUTULMASI ZORUNLU OLAN DEFTERLER

Türk Ticaret Kanunu’na Göre Tacirin Tutacağı Defterler

Kişinin Hukuki Durumu

Tutacağı Defterler

Tacir (Gerçek ve tüzel kişi)

Yevmiye defteri,

Envanter defteri

Defteri kebiri

Şahıs şirketleri

Yevmiye defteri,

Envanter defteri

Defteri kebir

Genel Kurul toplantı ve müzakere defteri

Anonim şirketler
Sermayesi  paylara  bölünmüş komandit şirketler
Kooperatifler

Yevmiye defteri,

Envanter defteri

Defteri kebir

Genel kurul toplantı ve müzakere defteri

Pay defteri,

Yönetim kurulu karar defteri

Limited şirketler

Yevmiye defteri,

Envanter defteri

Defteri kebir

Genel kurul toplantı ve müzakere defteri

Pay defteri

Müdürler kurulu defteri (ihtiyari md.11/4)

Devlet, il özel idaresi, belediye ve köy ile diğer kamu tüzel kişileri tarafından kurulan ve tüzel kişiliği bulunmayan ticari işletmeler ile kamu yararına çalışan dernekler ve gelirinin yarıdan fazlasını kamu görevi niteliğindeki işlere harcayan vakıflar tarafından kurulan ticari işletmeler ve bunlara benzeyen ve tüzel
kişiliği bulunmayan diğer ticari teşekküller

 

Yevmiye defteri,

Envanter defteri

Defteri kebir

Gerçek kişi tacirlerden Vergi Usul Kanunu’na göre ikinci sınıf tüccar sayılanlar, yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar mezkûr Kanun hükümlerine uygun olarak işletme hesabı esasına göre defter tutabileceklerdir.

İşletme hesabı esası ve bilanço esasına göre defter tutma ayrımına ilişkin hadler, Vergi Usul Kanunu Tebliğleri ile yayımlanmaktadır. 20181 ve 20192 yılları için belirlenmiş olan bu hadler aşağıdaki gibidir. 2020 yılı için geçerli olacak hadler yıl sonuna kadar yayımlanması beklenilen Vergi Usul Kanunu Tebliği ile açıklanacaktır.

Madde No

Konusu

2018 Yılında Uygulanan Miktar (TL)

2019 Yılında Uygulanan Miktar (TL

MADDE 177-

Bilanço esasına göre defter tutma hadleri

   
 

Alış tutarı

190.000

230.000

Satış tutarı

260.000

320.000

2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı

100.000

120.000

3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı

190.000

230.000

b. Vergi Usul Kanunu’na Göre Tutulacak Defterler

 

Mükellefler

 

Defterler

 

Birinci sınıf tüccar (Bilanço Esası)

Yevmiye defteri Defteri kebir
Envanter defteri

 

İkinci sınıf tüccar (İşletme Esası)

 

İşletme defteri

 

İşletmenin faaliyet konusuna göre ayrıca tutulması zorunlu defterler

İmalat defteri Kombine imalat defteri Bitim işleri defteri
Yabancı nakliyat kurumlarının hasılat defteri
Ambar Defteri

Serbest meslek erbabı

Serbest meslek kazanç defteri

Noterler

Özel defterler

Çiftçiler

Çiftçi işletme defteri

 

Ayrıca tutulabilecek defterler

Banka, banker ve sigorta şirketlerinin gider vergisine ilişkin kayıtları
Damga resmi kayıtları3
Menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarına ait kayıtlar

 

 

Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu’na Göre Defter Tasdikleri

1- İlk Açılışta Defter Tasdiki

 

Tasdik Durumu

 

Türk Ticaret Kanunu

 

Vergi Usul Kanunu

 

İlk tasdik

 

İlk açılışta kullanılmaya başlamadan önce tasdik ettirilecek fiziki ortamda tutulan defterler

 

 1. Yevmiye defteri,
 2. Defteri kebir,
 3. Envanter defteri,
 4. Pay defteri,
 5. Yönetim kurulu karar defteri
 6. Genel kurul toplantı ve müzakere defteri
 7. Müdürler kurulu defteri
 1. Yevmiye defteri
 2. Envanter defterleri;
 3. İşletme defteri
 4. Çiftçi işletme defteri;

----

 1. İmalat ve İstihsal Vergisi defterleri;

(Basit İstihsal  Vergisi defteri dahil)

 1. Nakliyat Vergisi defteri;
 2. Yabancı  nakliyat kurumlarının hasılat defteri;
 3. Serbest meslek kazanç defteri;
 4. Bu defterler yerine kullanılacak                               olan

defterler

Açılış onayı tasdik zamanı

 1. Açılış onayları kuruluş sırasında ve kullanmaya başlamadan önce noter tarafından yapılır.
 2. Açılış onaylarının

Yeniden işe başlayanlar, sınıf değiştirenler ve yeni bir mükellefiyete girenler işe başlama, sınıf değiştirme ve yeni mükellefiyete girme tarihinden önce;

 

noter tarafından yapıldığı hallerde ticaret sicili tasdiknamesinin noterce aranması zorunludur. Ticaret sicili tasdiknamesinin aslı ibraz edilmek kaydıyla bir örneği noterce saklanır.

 1. Ticaret şirketleri dışındaki gerçek ve tüzel kişi tacirlerin kuruluş sırasında yaptıracakları ticari defterlere ilişkin açılış onaylarında ticaret sicili tasdiknamesi aranmaz.
 2. Anonimve limited şirketler ile kooperatiflerin kuruluşunda, ticari defterlerin açılış onayları şirket merkezinin bulunduğu ticaret sicili müdürlüğü tarafından yapılır.

vergi muafiyeti kalkanlar, muaflıktan çıkma tarihinden başlayarak on gün içinde

2- İlk Açılıştan Sonra İzleyen Dönemlerde Defter Tasdikleri

 

Tasdik Durumu

 

Türk Ticaret Kanunu

 

Vergi Usul Kanunu

 

İzleyen dönemler

 

Açılış onaylarının her hesap dönemi için yapılması zorunlu defterler

 

 1. Yevmiye defteri,
 2. Defteri kebir,
 3. Envanter defteri
 4. Yönetim kurulu karar defteri

---

Müdürler kurulu defteri

 1. Yevmiye defteri
 2. Envanter defterleri;
 3. İşletme defteri
 4. Çiftçi işletme defteri;

---

 1. İmalat ve İstihsal Vergisi defterleri; (Basit İstihsal Vergisi defteri dahil)
 2. Nakliyat Vergisi defteri;
 3. Yabancı nakliyat kurumlarının hasılat defteri;
 4. Serbest meslek kazanç defteri;
 5. Bu defterler yerine

kullanılacak olan defterler

İzleyen hesap dönemlerinde açılış onayı
yaptırılmaksızın kullanılmaya devam edilebilecek defterler5 (yeterli yaprakları bulunması kaydıyla)

İzleyen faaliyet dönemlerindeki açılış onayı zamanı

 1. Pay defteri
 2. Genel kurul toplantı ve müzakere defteri

İzleyen faaliyet dönemlerindeki açılış onayları ise defterlerin kullanılacağı faaliyet döneminin ilk ayından önceki ayın sonuna kadar noter tarafından yapılır.

Öteden beri işe devam etmekte olanlar defterin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda

Yaprakları bulunması halinde yeni hesap döneminin ilk ayı içerisinde onay yenilemek suretiyle kullanılacak defterler

 1. Yönetim    kurulu  karar defteri,
 2. Yevmiye defteri,
 3. Envanter defteri
 4. Defteri kebir

---

Müdürler kurulu defteri

 1. Yevmiye defteri
 2. Envanter defterleri;
 3. İşletme defteri
 4. Çiftçi işletme defteri;

---

 1. İmalat ve İstihsal Vergisi defterleri; (Basit İstihsal Vergisi defteri dahil)
 2. Nakliyat Vergisi defteri;
 3. Yabancı nakliyat kurumlarının hasılat defteri;
 4. Serbest meslek kazanç defteri;
 5. Bu defterler yerine

kullanılacak olan defterler

Onaya tabi defterlerin hesap dönemi içinde dolması dolayısıyla veya başka sebeplerle yıl içinde yeni defter
kullanılması

Kullanmaya başlamadan önce

Kullanmaya başlamadan önce

3) Dönem Sonu Kapanış Tasdikleri

 

Tasdik Durumu

 

Türk Ticaret Kanunu

 

Vergi Usul Kanunu

 

Kapanış tasdiki

 

Kapanış onayına tabi defterler

 1. Yevmiye
 2. Yönetim kurulu karar defterleri

---

Müdürler kurulu defteri

 

-

 

Kapanış onayı zamanı

Yevmiye Defteri; izleyen hesap döneminin altıncı ayı
Yönetim kurulu karar defteri izleyen hesap döneminin birinci ayının sonu
Vergi Usul Kanununun 13’üncü ve 15’inci maddesi uyarınca Maliye Bakanlığı tarafından mücbir sebep halinin ilan edildiği  yerlerde,
defterlerin kapanış onayları, mücbir sebebin sona erdiği tarihi takip eden  ikinci  ayın  sonuna
kadar yapılabilir.

 

-

d. Ticaret Sicili Tasdiknamesi Aranması

Tacirler tarafından fiziki ortamda tutulan yevmiye defteri, defteri kebir, envanter defteri, pay defteri, yönetim kurulu karar defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere defterinin açılış onayları kuruluş sırasında ve kullanmaya başlamadan önce, izleyen faaliyet dönemlerindeki açılış onayları ise defterlerin kullanılacağı faaliyet döneminin ilk ayından önceki ayın sonuna kadar noter tarafından yapılır. Açılış onaylarının noter tarafından yapıldığı hallerde ticaret sicili tasdiknamesinin noterce aranması zorunludur. Ticaret sicili tasdiknamesinin aslı ibraz edilmek kaydıyla bir örneği noterce saklanır.

Ticaret şirketleri dışındaki gerçek ve tüzel kişi tacirlerin kuruluş sırasında yaptıracakları ticari defterlere ilişkin açılış onaylarında ticaret sicili tasdiknamesi aranmaz.

Anonim ve limited şirketler ile kooperatiflerin kuruluşunda, ticari defterlerin açılış onayları şirket merkezinin bulunduğu ticaret sicili müdürlüğü tarafından yapılır.

e. Defterlerde Olması Zorunlu Bilgiler

Defter

Asgari Olması Gereken Bilgiler

 

Yevmiye defteri

 • Madde sıra numarası,
 • Tarih,
 • Borçlu hesap, ç) Alacaklı hesap,
 • Tutar,
 • Her kaydın dayandığı belgelerin türü ile varsa tarihleri ve sayıları.

 

Defteri kebir

 • Tarih,
 • Yevmiye defteri madde sıra numarası,
 • Tutar,
 • ç) Toplu hesaplarda yardımcı nihai hesapların isimleri.

Envanter defteri

Taşınmazların, alacakların, borçların, nakit para tutarının ve varlıklar ile borçların değerleri

Pay defteri

 

 • Pay sahibinin adı soyadı veya unvanı,
 • Pay sahibinin iletişim bilgileri,
 • Varsa pay üzerindeki intifa hakkı sahiplerinin adı soyadı veya unvanı ve intifa hakkı sahibi oldukları paylar,
 • Varsa intifa hakkı sahiplerinin iletişim bilgileri,
 • Payın nominal değeri,
 • Sahip olunan pay sayısı ve toplam tutar,
 • Payın tertibi,
 • Payın edinme tarihi, ğ) Deftere kayıt tarihi,
 • Payın senede bağlanıp bağlanmadığı ve türü,
 • ı) Payın edinimi ve devrine ilişkin gerekli açıklamalar.

 

Genel kurul toplantı ve müzakere defteri

Tüzel kişi tacirlerin genel kurul toplantılarında görüşülen hususların ve alınan kararlar
(Genel kurul toplantı ve müzakere defteri, şirket genel kurul toplantısı yapılırken genel kurulda sorulan sorular, verilen cevaplar, sunulan önergeler, alınan kararlar işlenerek düzenlenebileceği gibi hazırlanan toplantı tutanağının deftere yapıştırılması şeklinde de tutulabilir.)
Kollektif ve komandit şirketlerde yönetimle görevlendirilen ortağın veya ortakların yahut bütün ortakların şirket yönetimi ile ilgili olarak aldığı kararlar da genel kurul toplantı ve müzakere
defterine kaydedilir.

 

Müdürler kurulu karar defteri

Limited şirketlerde müdür veya müdürler kurulunun şirket yönetimi ile ilgili olarak aldığı kararlar genel kurul toplantı ve müzakere defterine kaydedilebileceği gibi ayrı bir müdürler kurulu karar defteri de tutulabilir. Müdürler kurulu karar defterinin tutulması halinde açılış ve kapanış onayları dahil olmak üzere yönetim kurulu karar defterine ilişkin hükümler uygulanır. Kararların genel kurul toplantı ve müzakere defterine kaydedilmesi halinde 10 uncu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen hususların yazılması zorunludur. Ayrı bir müdürler kurulu karar defteri tutulması halinde müdür veya müdürler kurulu kararları genel kurul toplantı ve
müzakere defterine kaydedilemez.

 

 TÜRMOB 2020 Yılında Tutulacak Defterler ve Tasdik Durumları ile e-Defter ve Defter Beyan Sistemi Düzenlemeleri içeren Özel Sirkülerin tamamını okumak için tıklayınız... 

Image placeholder

Muhammed Karabağ

1989 yılında Dicle Üniversitesi İşletme ve 1995 yılında da Anadolu Üniversitesi İktisat bölümlerinden mezun oldu. 1999 yılından beri Avcılar'da kendi ofisinde Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olarak çalışan Karabağ, kurucusu ve ortağı olduğu Avcılar'daki Bağımsız Denetim A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı olarak çalışmalarını devam ettirmektedir.

Yorumlar

Bu habere henüz yorum yapılmadı.