2020 Yılı Asgari Ücretli Vergi Dilimine Girmeyecek Mi ?

2020 yılı asgari ücreti açıklandı, Bununla birlikte AGİ dahil asgari ücret net tutarı 2.324,70.-TL./Net

2020 yılında tüm yıl boyunca uygulanması halinde 2.324,70×12=27.896,40.-TL. /Net az ödenmeyecektir.(Yan hakları olmayan,Fazla Mesai Yapmayanlar için)

Tabi dikkat edilecek husus ise,2.324,70 TL /Net altına düşmesi olacaktır.(AGİ dikkat edilerek)

YASAL DÜZENLEME

7103 sayılı Kanunla 193 sayılı Kanunun 32 nci maddesine dördüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Net ücretleri, bu Kanunun 103 üncü maddesinde yazılı tarife nedeniyle bu maddedeki esaslara göre sadece kendisi için asgarî geçim indirimi hesaplanan asgarî ücretlilere, içinde bulunulan yılın Ocak ayına ilişkin ödenen net ücretin (ilgili yılda geçerli asgarî ücretin dönemsel olarak farklı tutarlarda belirlenmiş olması halinde, yeni asgarî ücretin geçerli olduğu aylar için artışın uygulandığı ilk aydaki ücret üzerinden Kanunun 103 üncü maddesinde yer alan tarifenin ilk dilimindeki oran baz alınarak hesaplanan net ücretin) altında kalanlara, bu tutar ile bu tutarın altında kalındığı aylara ilişkin olarak aylık hesaplanan net ücreti arasındaki fark tutar, ücretlinin asgarî geçim indirimine ayrıca ilave edilir. Bu fıkrada geçen net ücret, yasal kesintiler sonrası ücret tutarına asgarî geçim indiriminin ilavesi sonucu oluşan ücreti ifade eder.”

TEBLİĞ NE DİYOR!

(1) Net ücretleri, 193 sayılı Kanunun 103 üncü maddesinde yazılı tarife nedeniyle aynı Kanunun 32 nci maddedeki esaslara göre sadece kendisi için asgarî geçim indirimi hesaplanan asgarî ücretlilere, içinde bulunulan yılın Ocak ayına ilişkin ödenen net ücretin altında kalanlara, bu tutar ile bu tutarın altında kalındığı aylara ilişkin olarak aylık hesaplanan net ücreti arasındaki fark tutar, ücretlinin asgari geçim indirimine ayrıca ilave edilecektir.

(2) Bu fark tutar, 265 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde belirtilen esaslara göre düzenlenen “Asgari Geçim İndirimi Bordrosu”nda hesaplanan asgari geçim indirimine ayrıca ilave edilecektir.

(3) Asgari geçim indirimi bordrosunda yer alan ilave tutar dahil toplam asgari geçim indirimi tutarı, ücret ödemesinin yapıldığı döneme ilişkin ücret bordrosunun “Asgari Geçim İndirimi” satırına aktarılacaktır.

(4) İkinci fıkrada belirtilen esaslara göre hesaplanan ilave tutar dahil toplam asgari geçim indirimi tutarı, hizmet erbabının ücreti üzerinden hesaplanan gelir vergisinden mahsup edilecektir. Mahsup işleminin yapılabilmesi için, söz konusu tutarın ücretlilere ödenmiş olması gerekmektedir.

(5) Asgari geçim indiriminin toplamı, ücretlinin o aydaki ücretinden kesilen gelir vergisinden fazla olamayacaktır.

(6) Bu Tebliğin uygulamasında net ücret, yasal kesintiler sonrası ücret tutarına asgari geçim indiriminin ilavesi sonucu oluşan ücreti ifade etmektedir.

(7) Hizmet erbabına yapılan ve ücret olarak kabul edilen tazminat ve prim gibi mutat olmayan ödemeler, esas itibarıyla yıllık bazda ücretlinin gelirini artırdığından, bu ödemeler nedeniyle üst dilime girilmesi nedeniyle aylık net ücretin düştüğünden söz edilemeyecek ve ilave asgari geçim indirimi uygulanmayacaktır.

(8) Hizmet erbabının, ücret aldığı dönemde işe başlaması veya işten ayrılması, ücretsiz izin ve benzeri nedenlerle net ücretinin Ocak ayında sadece kendisi için asgari geçim indirimi hesaplanan asgari ücretlilere ödenen net ücretin altına düşmesi durumunda ilave asgari geçim indirimi uygulanmayacaktır.

(9) Asgari geçim indiriminin hesaplanması ve uygulanmasına ilişkin olarak bu Tebliğde yer almayan hususlar hakkında, 265 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde yer alan açıklamalar dikkate alınacaktır.

(10) İlgili yılda geçerli asgari ücretin dönemsel olarak farklı tutarlarda belirlenmiş olması halinde, baz alınan Ocak ayına ilişkin ödenen net ücret yerine, yeni asgari ücretin geçerli olduğu aylar için artışın uygulandığı ilk aydaki ücret üzerinden Kanunun 103 üncü maddesinde yer alan tarifenin ilk dilimindeki oran baz alınarak hesaplanan net ücret esas alınacak ve buna göre ilave asgari geçim indirimi uygulanacaktır.

ÖRNEK

Bekâr ve çocuksuz olan hizmet erbabı Bay (A)’nın, 2020 yılı Ocak ayında asgari geçim indirimi dâhil net ücreti 2.324,70 TL dir.

193 sayılı Kanunun 103 üncü maddesinde yer alan vergi tarifesi nedeniyle Bay (A)’nın, 2020 yılı Eylül ayı net ücreti 2.299,00 TL’ye, Ekim, Kasım ve Aralık ayı net ücreti ise 2.199,62 TL’ye düşmektedir.

Bay (A)’nın, Eylül ayından itibaren eline geçen net ücretinin 2.324,70 TL’nin altında kalması nedeniyle, Eylül ayı için (2.324,70-2.299,00=) 25,70 TL Ekim, Kasım ve Aralık ayları için ise (2.324,70-2.199,62=) 125,08 TL asgari geçim indirimine ilave edilerek hizmet erbabına ödenecektir.

ÖRNEK

Bay (B) asgari ücretli olarak çalışmaktadır. Bay (B), evli ve 1 çocuklu olup eşi çalışmamaktadır.

Bay (B)’nin 2020 yılı Ocak ayında asgari geçim indirimi dâhil net ücreti  2.401,95 TL olup Ekim, Kasım ve Aralık ayları net ücreti 193 sayılı Kanunun 103 üncü maddesinde yer alan vergi tarifesi nedeniyle 2.276,87 TL ye düşmektedir.

Buna göre, hizmet erbabının söz konusu dönemlerde eline geçen ücretinin 2.324,70 TL nin altında kalan kısmı olan (2.324,70-2.276,87=) 47,83 TL asgari geçim indirimine ilave edilerek hizmet erbabına ödenecektir.

ÖRNEK

Bay (C) asgari ücretli olarak çalışmaktadır. Bay (C) evli ve 3 çocuklu olup eşi çalışmamaktadır.

Bay (C)’nin 2020 yılı Ocak ayında asgari geçim indirimi dâhil net ücreti 2.479,20 TL dir. Eylül ayı net ücreti 2.453,51 TL, Ekim, Kasım ve Aralık ayları net ücreti ise 193 sayılı Kanunun 103 üncü maddesinde yer alan vergi tarifesi nedeniyle 2.354,13 TL’ye düşmektedir.

Bay (C)’nin, Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık ayları net ücreti 2.324,70  TL’nin altına düşmediğinden ilave asgari geçim indiriminden yararlanması söz konusu olmayacaktır.

Fazla mesai,prim,ikramiye almak suretiyle Eylül ayından önce bir üst vergi dilimi olan %20 girenler için (Yan hakların ödeme fazlalığı) net 2.324,70.-TL’inin altına düşülmesinde, yıl içerisinde elde edilen kümülatif ücrete bakıldığında, prim ödemesi nedeniyle yıllık bazda asgari ücretin altına düşülmediğinden ilave asgari geçim indirimi uygulanmayacaktır.

Bordro uzmanları bu konuda özellikle Yıllık Net kümülatif Asgari ücreti değerlendirmeleri gerekir.

Örneklerde açıklandığı üzere,konu detaylandırmaları için sanal tablolar yapmaları gerekir.

Emekli,Engelli çalışanları içeren şekli ile.(EYLÜLDEN ÖNCE GİRİLMESİ HALİNDE AŞAĞIDAKİ TABLO UYGULANMAZ)

TABLO DA MESAİ YAPMADAN YAN HAK ALMADAN ÇALIŞANLAR DİKKATE ALINMIŞTIR!

 

MEDENİ DURUM 2.324,70.-TL. TAMAMLANIR 2.324,70.-TL. TAMAMLANMAZ
a.)Eşi çalışmıyorsa,tamamlanacak      +  
b.)Eşi çalışmıyor,tek çocuk tamamlanacak      +  
c.)Eşi çalışmıyor,iki çocuk tamamlanacak      +  
d.)Eşi çalışmıyor,üç çocuk tamamlanmayacak        +
e.)Eş çalışıyor,tek çocuk tamamlanacak      +  
f.) Eş çalışıyor,iki çocuk tamamlanacak      +  
g.) Eş çalışıyor,üç çocuk tamamlanacak      +  
h.)Eş çalışıyor,dört ve beş çocuk fazlası tamamlanmayacak        +
g.)Emekli çalışan ise tamamlanmaz        +
h.)Engelli 1 -2 Derece ise tamamlanmaz        +
ı.)Engelli 3 Derece olup Bekar ise Kasım ve Aralık Dönemi tamamlanır      +  
j.)Engelli 3 Derece olup Evli ise eşi çalışmıyorsa Aralık Dönemi tamamlanır      +  
k.) Engelli 3 Derece olup Evli ise eşi çalışmıyorsa,çocukları varsa  tamamlanmaz        +
l.) Engelli 3 Derece olup Evli ise eşi çalışıyorsa,1 çocukları varsa Aralık dönemi tamamlanır +  
m.) Engelli 3 Derece olup Evli ise eşi çalışıyorsa,2  çocuk ve fazlası varsa  tamamlanmaz        +

 

SONUÇ:

Asgari ücretli çalışanlar,yan haklar almaması halinde medeni durumlarına bakılarak,çocuk sayıları da dikkate alınarak 2020 yılı için belirlenen AGİ dahil net tutar 2.324,70.-TL. Eylül döneminden sonra değerlendirilmesi gerekir.

Eylül ayından önce %20’lik vergi dilimine giren asgari ücretli çalışan için ,AGİ’den  2.340,70 TL/Net altına düşen kazançlara tamamlama yapılmaz.

VEDAT İLKİ

Image placeholder

Muhammed Karabağ

1989 yılında Dicle Üniversitesi İşletme ve 1995 yılında da Anadolu Üniversitesi İktisat bölümlerinden mezun oldu. 1999 yılından beri Avcılar'da kendi ofisinde Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olarak çalışan Karabağ, kurucusu ve ortağı olduğu Avcılar'daki Bağımsız Denetim A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı olarak çalışmalarını devam ettirmektedir.

Yorumlar

Bu habere henüz yorum yapılmadı.