2020 Arabuluculuk Ücret Tarifesi Açıklandı

2020 yılında geçerli olacak Arabuluculuk Ücret Tarifesi Resmi Gazetede yayınlandı.

BİRİNCİ KISIM

Konusu Para Olmayan veya Para ile Değerlendirilemeyen Hukuki Uyuşmazlıkların Arabuluculuk Yoluyla Çözüme Kavuşturulmasının Sağlanmasında Arabulucuya Ödenecek Ücret

 

1.

a) Aile Hukuku ile ilgili uyuşmazlıklarda;

 
 

aa) Bir saati; 2 kişinin taraf olması durumunda, taraf başına,

170,00 TL

 

ab) Bir saati; 3-5 kişinin taraf olması durumunda, taraf sayıs gözetmeksizin,

360,00 TL

 

ac) Bir saati; 6-10 kişinin taraf olması durumunda, taraf sayıs gözetmeksizin,

380,00 TL

 

ad) Bir saati; 11 ve daha fazla kişinin taraf olması durumunda taraf sayısı gözetmeksizin,

400,00 TL

2.

a) Ticari uyuşmazlıklarda;

 
 

aa) Bir saati; 2 kişinin taraf olması durumunda, taraf başına,

330,00 TL

 

ab) Bir saati; 3-5 kişinin taraf olması durumunda, taraf sayıs gözetmeksizin,

680,00 TL

 

ac) Bir saati; 6-10 kişinin taraf olması durumunda, taraf sayıs gözetmeksizin,

700,00 TL

 

ad) Bir saati; 11 ve daha fazla kişinin taraf olması durumunda taraf savısı gözetmeksizin,

720,00 TL

3.

a) İşçi - işveren uyuşmazlıklarında;

 
 

aa) Bir saati; 2 kişinin taraf olması durumunda, taraf başına,

170,00 TL

 

ab) Bir saati; 3-5 kişinin taraf olması durumunda, taraf sayıs gözetmeksizin,

360,00 TL

 

İKİNCİ KISIM Konusu Para Olan veya Para ile Değerlendirilebilen Hukuki Uyuşmazllkların Arabuluculuk Yoluyla Çözüme Kavuşturulmasının Sağlanmasında Arabulucuya Ödenecek Ütret Üzerinde Anlaşılan Miktarın;

 

1.

Ilk 35.000,00 TL’si için

 
 

a) Bir arabulucu piirev yaparsa

 

% 6

 

b) Birden fazla arabulucu görev yaparsa

% 9

2.

Sonra gelen 45.000,00 TL 'si için

 
 

a) Bir arabulucu gürev yaparsa

 

% 5

 

b) Birden fazla arabulucu görev yaparsa

% 7,5

3.

Sonra gelen 80.000,00 TL 'si için

 
 

a) Bir arabulucu görev yaparsa

% 4

 

b) Birden fazla arabulucu görev yaparsa

% 6

4.

Sonra gelen 240.000,00 TL 'si için

 
 

a) Bir arabulucu görev yaparsa

% 3

 

b) Birden fazla arabulucu görev yaparsa

% 4,5

5.

Sorma gelen 600.000,00 TL 'si için

 
 

a) Bir arabulucu görev yaparsa

% 2

 

b) Birden lâzla arabulucu görev yaparsa

 

% 3

6.

Sonra gelen 750.000,00 TL 'si için

 
 

a) Bir arabulucu görev yaparsa

% 1,5

 

b) Birden fazla arabulucu görev yaparsa

% 2,5

7.

Sonra gelen 1.250.000,00 TL ’si için

 
 

a) Bir arabulucu görev yaparsa

% 1

 

b) Birden fazla arabulucu görev yaparsa

% 1,5

8.

3.000.000,00 TL'den yukarısı için

 
 

a) Bir arabulucu görev yaparsa

% 0,5

 

b) Birden fazla arabulucu görev yaparsa

% 1

 

c) Bir saati; 6-10 kişinin taraf olması durumunda, taraf sayısı gözetmeksizin,

380,00 TL

 

d) Bir saati; 11 ve daha fazla kişinin taraf olması durumunda taraf sayısı gözetmeksizin,

400,00TL

.

a) Tüketici uyuşmaılıklarında;

 
 

aa) Bir saati; 2 kişinin taraf olması durumunda, taraf başına,

170,00 TL

 

ab) Bir saati; 3-5 kişinin taraf olması durumunda, taraf sayıs gözetrneksizin,

360,00 TL

 

ae) Bir saati; 6-10 kişinin taraf olması durumunda, taraf sayıs gözetmeksizin,

380,00TL

 

adj Bir saati; 11 ve daha fazla kişinin taraf olması durumunda taraf sayısı gözetmeksizin,

400,00 TL

S.

a) Diğer tür uyuşmazlıklarda ise; taraf başına,

 
 

aa) Bir saati; 2 kişinin taraf olması durumunda, taraf başına,

205,00 TL

 

ab) Bir saati; 3-5 kişinin taraf olması durUmUFlda, taraf sayıs gözetmeksizin,

430,00 TL

 

ae) Bir saati; 6-10 kişinin taraf olması durumunda, taraf sayıs gözetmeksizin,

450,00TL

 

ad) Bir saati; 11 ve daha fazla kişinin taraf olması durumunda taraf sayısı gözetmeksizin,

470,00TL

Adalet Bakanlığından:

2020 YILI ARABULUCULUK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

Amaç, konu ve kapsam

MADDE 1 – (1) Özel hukuk uyuşmazlıklarının arabuluculuk yoluyla çözümlenmesinde, arabulucu ile uyuşmazlığın tarafları arasında geçerli bir ücret sözleşmesi yapılmamış olan veya ücret miktarı konusunda arabulucu ile taraflar arasında ihtilaf bulunan durumlarda, 7/6/2012 tarihli ve 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu, 2/6/2018 tarihli ve 30439 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği ve bu Tarife hükümleri uygulanır.

(2) Bu Tarifede belirlenen ücretlerin altında arabuluculuk ücreti kararlaştırılamaz. Aksine yapılan sözleşmelerin ücrete ilişkin hükümleri geçersiz olup, ücrete ilişkin olarak bu Tarife hükümleri uygulanır.

Arabuluculuk ücretinin kapsadığı işler

MADDE 2 – (1) Bu Tarifede yazılı arabuluculuk ücreti, uyuşmazlığın arabuluculuk yoluyla çözüme kavuşturulmasını sağlamak amacıyla, arabuluculuk faaliyetini yürüten arabulucular siciline kayıtlı kişiye, sarf ettiği emek ve mesainin karşılığında, uyuşmazlığın taraflarınca yapılan parasal ödemenin karşılığıdır.

(2) Arabuluculuk faaliyeti süresince arabulucu tarafından düzenlenen evrak ve yapılan diğer işlemler ayrı ücreti gerektirmez.

(3) Arabulucu, ihtiyari arabuluculuk süreci başlamadan önce arabuluculuk teklifinde bulunan taraf veya taraflardan ücret ve masraf isteyebilir.  Bu fıkra uyarınca alınan ücret arabuluculuk süreci sonunda arabuluculuk ücretinden mahsup edilir. Arabuluculuk sürecinin başlamaması hâlinde bu ücret iade edilmez. Masraftan kullanılmayan kısım arabuluculuk süreci sonunda iade edilir.

(4) Arabulucu, dava şartı arabuluculuk sürecinde taraflardan masraf isteyemez.

(5) Arabulucu, arabuluculuk sürecine ilişkin olarak belirli kişiler için aracılık yapma veya belirli kişileri tavsiye etmenin karşılığı olarak herhangi bir ücret talep edemez. Bu yasağa aykırı olarak tesis edilen işlemler hükümsüzdür.

Arabuluculuk ücretinin sınırları

MADDE 3 – (1) Aksi kararlaştırılmadıkça arabuluculuk ücreti taraflarca eşit ödenir.

(2) Aynı uyuşmazlığın çözümüne ilişkin bu Tarifenin eki Arabuluculuk Ücret Tarifesinin Birinci Kısmında belirtilen hallerde arabuluculuk faaliyetinin birden çok arabulucu tarafından yürütülmesi durumunda, her bir arabulucuya bu Tarifede belirtilen ücret ayrı ayrı ödenir.

(3) Aynı uyuşmazlığın çözümüne ilişkin bu Tarifenin eki Arabuluculuk Ücret Tarifesinin İkinci Kısmında belirtilen hallerde arabuluculuk faaliyetinin birden çok arabulucu tarafından yürütülmesi durumunda, bu Tarifede birden fazla arabulucu için belirtilen orandaki ücret her bir arabulucuya eşit bölünerek ödenir.

Ücretin tümünü hak etme

MADDE 4 – (1) Arabuluculuk faaliyetinin, gerek tarafların uyuşmazlık konusu üzerinde anlaşmaya varmış olması, gerek taraflara danışıldıktan sonra arabuluculuk için daha fazla çaba sarf edilmesinin gereksiz olduğunun arabulucu tarafından tespit edilmesi, gerekse taraflardan birinin karşı tarafa veya arabulucuya, arabuluculuk faaliyetinden çekildiğini bildirmesi veya taraflardan birinin ölümü ya da iflası halinde veya tarafların anlaşarak arabuluculuk faaliyetini sona erdirmesi sebepleriyle sona ermesi hallerinde, arabuluculuk faaliyetini yürütme görevini kabul eden arabulucu, bu Tarife hükümleri ile belirlenen ücretin tamamına hak kazanır.

(2) Arabuluculuk faaliyetine başlandıktan sonra, uyuşmazlığın arabuluculuğa elverişli olmadığı hususu ortaya çıkar ve bu sebeple arabuluculuk faaliyeti sona erdirilir ise, sonradan ortaya çıkan bu durumla ilgili olarak eğer arabulucunun herhangi bir kusuru yoksa, arabuluculuk faaliyetini yürütme görevini kabul eden arabulucu, bu Tarife hükümleri ile belirlenen ücretin tamamına hak kazanır.

Arabuluculuk faaliyetinin konusuz kalması, feragat, kabul ve sulhte ücret

MADDE 5 – (1) İhtiyari arabuluculuk sürecinde uyuşmazlık, arabuluculuk faaliyeti devam ederken, arabuluculuk faaliyetinin konusuz kalması, feragat, kabul veya sulh gibi arabuluculuk yolu dışındaki yöntem ve nedenlerle giderilirse ücretin tamamına hak kazanılır.

(2) Dava şartı arabuluculuk sürecinde, sehven kayıt, mükerrer kayıt veya arabuluculuğa elverişli olmama nedeniyle sona erdirilmesi hallerinde arabulucuya ücret ödenmez.

Yeni bir uyuşmazlık konusunun ortaya çıkmasında ücret

MADDE 6 – (1) Somut bir uyuşmazlıkla ilgili arabuluculuk faaliyetinin yürütülmesi sırasında, yeni uyuşmazlık konularının ortaya çıkması halinde, her bir uyuşmazlık için ayrı ücrete hak kazanılır.

Arabuluculuk Ücret Tarifesine göre ücret

MADDE 7 – (1) Konusu para olmayan veya para ile değerlendirilemeyen hukuki uyuşmazlıklarda; arabuluculuk ücreti bu Tarifenin eki Arabuluculuk Ücret Tarifesinin Birinci Kısmına göre belirlenir.

(2) Konusu para olan veya para ile değerlendirilebilen hukuki uyuşmazlıklarda; arabuluculuk ücreti bu Tarifenin eki Arabuluculuk Ücret Tarifesinin İkinci Kısmına göre belirlenir.

(3) Arabuluculuk sürecinin sonunda anlaşma sağlanamaması halinde, arabuluculuğun konusu para olan veya para ile değerlendirilebilen hukuki uyuşmazlık olsa bile arabulucu, arabuluculuk ücretini bu Tarifenin eki Arabuluculuk Ücret Tarifesinin Birinci Kısmına göre isteyebilir.

(4) Arabuluculuk sürecinin sonunda seri uyuşmazlıklarda anlaşma sağlanması halinde, arabuluculuğun konusu para olan veya para ile değerlendirilebilen hukuki uyuşmazlık olsa bile arabulucu, arabuluculuk ücretini bu Tarifenin eki Arabuluculuk Ücret Tarifesinin Birinci Kısmına göre isteyebilir. Taraflardan birinin aynı olduğu ve bir ay içinde başvurulan en az on beş uyuşmazlık seri uyuşmazlık olarak kabul edilir.

Arabuluculuk Ücret Tarifesinde yazılı olmayan hallerde ücret

MADDE 8 – (1) Arabuluculuk Ücret Tarifesinde yazılı olmayan haller için, söz konusu Tarifenin Birinci Kısmındaki diğer tür uyuşmazlıklar için belirlenen ücret ödenir.

Uygulanacak tarife

MADDE 9 – (1) Arabuluculuk ücretinin takdirinde, arabuluculuk faaliyetinin sona erdiği tarihte yürürlükte olan tarife esas alınır.

Yürürlük

MADDE 10 – (1) Bu Tarife 1/1/2020 tarihinde yürürlüğe girer.

Image placeholder

Muhammed Karabağ

1989 yılında Dicle Üniversitesi İşletme ve 1995 yılında da Anadolu Üniversitesi İktisat bölümlerinden mezun oldu. 1999 yılından beri Avcılar'da kendi ofisinde Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olarak çalışan Karabağ, kurucusu ve ortağı olduğu Avcılar'daki Bağımsız Denetim A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı olarak çalışmalarını devam ettirmektedir.

Yorumlar

Bu habere henüz yorum yapılmadı.