2020 Yılı Pasaport, Ehliyet ve Diğer Değerli Kağıt Bedelleri

64 No'lu Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği ile 2020'de uygulanacak değerli kağıt bedelleri yeniden belirlendi.

Yurtdışı temsilcilikler tarafından satılan değerli kağıtların bedellerinin yabancı para cinsinden tahsilinde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 2019 yılının son iş günü saat 15.30 da belirlenen gösterge niteliğindeki efektif alış kurları esas alınacak ve bu hesaplamada ortaya çıkan ondalık küsuratlar tama iblağ edilecektir.

210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununun 1’ inci maddesinde, "Bu Kanuna bağlı tabloda yazılı kağıtlar ve belgeler "değerli kağıt" sayılır. Bu Kanunun kapsamına giren veya diğer kanunlarla kapsama alınacak olan değerli kağıtların basımı, dağıtımı ve bedellerinin tahsili ile ilgili usul ve esasları ve bu kağıtların bedellerini tespite Maliye Bakanlığı yetkilidir." hükmü yer almaktadır.

Bu  yetkiye  istinaden  Hazine  ve  Maliye  Bakanlığı  Muhasebat  Genel  Müdürlüğü’nce  çıkarılan ve 31.12.2019  tarihli  ve  30995  (4.  Mükerrer)  sayılı  Resmi  Gazetede  yayımlanan  64  Sıra  No.lu  Muhasebat  Genel Müdürlüğü  Genel  Tebliği  ile  2020  yılında uygulanacak  değerli  kağıt bedelleri belirlenmiştir.

Bu Tebliğe göre 2020 yılı Değerli Kağıtlar Tablosu 2019 yılı ile karşılaştırmalı olarak aşağıdaki gibi olmuştur.

Yukarıdaki tabloda belirtilen değerli kağıtlar muhasebe birimleri, yetkili memurlar, noterler ve noterlik görevini yapan memurlar ile bankalar tarafından yeni bedelleri üzerinden satılacaktır.

Muhasebe birimleri ve yetkili memurlarda mevcut değerli kağıtların yeniden değerlendirilmesi ve muhasebeleştirilmesi işlemleri 27/12/2014 tarihli ve 29218 mükerrer sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Yurtdışı temsilcilikler tarafından satılan değerli kağıtların bedellerinin yabancı para cinsinden tahsilinde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 2019 yılının son iş günü saat 15.30 da belirlenen gösterge niteliğindeki efektif alış kurları esas alınır ve bu hesaplamada ortaya çıkan ondalık küsuratlar tama iblağ edilir.

31/12/2018 tarihli ve 30642 3.mükerrer sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No:60) Değerli Kağıtlar yürürlükten kaldırılmış olup; 64 Sıra No.lu tebliğ 1.1.2020 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Değerli Kâğıdın Cinsi

01.01.2019
Tarihinden İtibaren
Uygulanan Bedel (TL)

01.01.2020
Tarihinden İtibaren
Uygulanacak Bedel (TL)

1- Noter kağıtları:

   

a) Noter kâğıdı

13,50

16,50

b) Beyanname

13,50

16,50

c) Protesto, vekâletname, re'sen senet

27,00

33,00

2- (Mülga:30/12/2004-5281/14.Md).

   

3- Pasaportlar

133,50

160,00

4- İkamet İzni (değişik:28/7/2016- 6735/27 md.)

89,00

110,00

5(Mülga:30/12/2004-5281/14.Md).

   

6- (Değişik:14/1/2016-6661/3.md.)
(değişmeden önce “Nüfus Cüzdanı”)

   

a) Kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen
Türkiye Cumhuriyeti kimlik kart

22,50

25,00

b) Değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti
kimlik kartı

22,50

25,00

c) Kayıp nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı

45,00

50,00

7- Aile cüzdanları

121,00

140,00

8-(Mülga:30/12/2004-5281/14.Md).

   

9- Sürücü belgeleri

166,00

200,00

10- Sürücü çalışma belgeleri (karneleri)

166,00

200,00

11- Mülga:06/01/2017-680 KHK/35.md
(Motorlu araç trafik belgesi)

   

12- Motorlu araç tescil belgesi

148,50

180,00

13- İş makinesi tescil belgesi

124,00

150,00

14- Banka Çekleri (Her bir çek yaprağı)

8,00

10,00

15 – Mavi Kart(Ek: 9/5/2012-6304/9 md.)

12,50

14,00

16 - Yabancı çalışma izni belgesi
(Ek:28/7/2016-6735/27. md.)

89,00

110,00

17-Çalışma izni muafiyeti belgesi
(Ek:28/7/2016-6735/27. md.)

89,00

110,00

 

Yukarıdaki tabloda belirtilen değerli kağıtlar muhasebe birimleri, yetkili memurlar, noterler ve noterlik görevini yapan memurlar ile bankalar tarafından yeni bedelleri üzerinden satılacaktır.

Muhasebe birimleri ve yetkili memurlarda mevcut değerli kağıtların yeniden değerlendirilmesi ve muhasebeleştirilmesi işlemleri 27/12/2014 tarihli ve 29218 mükerrer sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Yurtdışı temsilcilikler tarafından satılan değerli kağıtların bedellerinin yabancı para cinsinden tahsilinde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 2019 yılının son iş günü saat 15.30 da belirlenen gösterge niteliğindeki efektif alış kurları esas alınır ve bu hesaplamada ortaya çıkan ondalık küsuratlar tama iblağ edilir.

31/12/2018 tarihli ve 30642 3.mükerrer sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No:60) Değerli Kağıtlar yürürlükten kaldırılmış olup; 64 Sıra No.lu tebliğ 1.1.2020 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Image placeholder

Muhammed Karabağ

1989 yılında Dicle Üniversitesi İşletme ve 1995 yılında da Anadolu Üniversitesi İktisat bölümlerinden mezun oldu. 1999 yılından beri Avcılar'da kendi ofisinde Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olarak çalışan Karabağ, kurucusu ve ortağı olduğu Avcılar'daki Bağımsız Denetim A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı olarak çalışmalarını devam ettirmektedir.

Yorumlar

Bu habere henüz yorum yapılmadı.