Kuyumcular İçin Fatura Düzenleme Sınırı 4.200 TL

1 Ocak 2020'den itibaren kuyumculuk, sarraflık ve mücevheratçılık gibi işlenmiş kıymetli maden ve kıymetli taş alım satımında bulunan mükelleflerin gerçekleştirmiş oldukları işlenmiş kıymetli maden ve kıymetli taşlar ile bunlardan mamul eşya satışlarında fatura düzenleme sınırı, 2020 yılı için 4200 TL olarak belirlendi.

Bu mükelleflerin beyaz eşya alım-satımı, kafe işletmesi gibi başka faaliyetlerinin de olması, kıymetli maden ve kıymetli taş alım satımına ilişkin yükseltilmiş fatura düzenleme sınırından yararlanmalarına engel teşkil etmemektedir. Ancak bu diğer faaliyetlere ilişkin olarak düzenlenmesi gereken faturalar bakımından 2020 yılı için 1.400 TL’lik sınır dikkate alınacaktır.

Ayrıca fatura düzenleme sınırındaki değişikliğin, kıymetli maden ve kıymetli taş alım satımlarını , 379, 385 ve 424 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğlerinde açıklandığı şekilde belgelendirmek zorunda olanların; bu kapsamda düzenlemek zorunda oldukları "Kıymetli Maden Alım Belgesi", ile "Kıymetli Maden Satım Belgesi" düzenlemelerine bir etkisi bulunmamaktadır.

Bu tutar, 2020 yılı için 27 Aralık 2019 tarihli ve 30991 (2.Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 513 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde 1.400 TL olarak belirlenmişti.

Buna göre bu tutar kuyumculuk, sarraflık ve mücevheratçılık gibi işlenmiş kıymetli maden ve kıymetli taş alım satımında bulunan mükelleflerin gerçekleştirmiş oldukları işlenmiş kıymetli  maden ve kıymetli taşlar ile bunlardan mamul eşya satışlarında fatura düzenleme sınırı, 2020 yılı için 4200 TL’dir.

I-) İşlenmiş Kıymetli Maden Ve Kıymetli Taşlar İle Bunlardan Mamul Eşyanın Tanımı

Tebliğde kıymetli maden ve taş tanımının; 11/8/1989 tarihli ve 20249 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda tanımlandığı şekliyle dikkate alınacağı belirtilmiştir.

Kıymetli maden: söz konusu Kararın 2’nci maddesinde “her tür ve şekilde altın, gümüş, platin ve

paladyum” şeklinde tanımlanmıştır. Bunlar aşağıdaki gibidir.

j) Kıymetli madenler: Her tür ve şekilde altın, gümüş, platin ve paladyumu,

i) Standart işlenmemiş altın: En az 995/1000 saflıkta, nitelikleri Bakanlıkça belirlenen barlar veya külçeler halindeki altını,

ii) Standart dışı işlenmemiş altın: 995/1000’den düşük (995/1000 saflık hariç) saflıkta külçe, bar,dore bar, granül, toz veya hurda şeklindeki altını,

iii) İşlenmiş altın: İşçilik uygulanarak ziynet veya süs eşyası haline dönüştürülmüş altını,

iv) Standart işlenmemiş gümüş: En az %99,9 saflıkta, nitelikleri Bakanlıkça belirlenen bar, külçeveya granül halindeki gümüşü,

v) Standart dışı işlenmemiş gümüş: %99,9’dan düşük (%99,9 saflık hariç) saflıkta külçe, bar, dore bar, granül, toz veya hurda şeklindeki gümüşü,

vi) İşlenmiş gümüş: İşçilik uygulanarak ziynet veya süs eşyası haline dönüştürülmüş gümüşü,

vii) Standart işlenmemiş platin: En az %99,95 saflıkta, nitelikleri Bakanlıkça belirlenen barlar veya külçeler halindeki platini,

xi) Standart dışı işlenmemiş paladyum: %99,95’ten düşük (%99,95 saflık hariç) saflıkta külçe, bar, dore bar, granül, toz veya hurda şeklindeki paladyumu,

xii) İşlenmiş paladyum: İşçilik uygulanarak ziynet veya süs eşyası haline dönüştürülmüş paladyumu,

k) Kıymetli taşlar: Elmas, pırlanta, yakut, zümrüt, topaz, safir, zebercet ve inciyi,

Kıymetli taş : 32 sayılı Kararın 2’nci maddesinin (k) bendinde tanımlanan elmas, pırlanta, yakut, zümrüt, topaz, safir, zebercet ve inci şeklinde tanımlanan taşlardır.

II-) Kıymetli Maden ve Kıymetli Taşlar Alım Satımı Yanında Başka Faaliyetlerde Bulunulması

Kıymetli maden ve kıymetli taşlar alım satımı yanında mükelleflerin beyaz eşya alım-satımı, kafe işletmesi gibi başka faaliyetlerinin de olması, kıymetli maden ve kıymetli taş alım satımına ilişkin yükseltilmiş fatura düzenleme sınırından yararlanmalarına engel teşkil etmemektedir. Ancak bu diğer faaliyetlere ilişkin olarak düzenlenmesi gereken faturalar bakımından 2020 yılı için 1.400 TL’lik sınır dikkate alınır.

III-) E-Fatura Düzenlemelerine Etkisi

Tebliğde, 4.200 TL’lik sınır Kıymetli maden ve kıymetli taşlar alım satımlarını , 379, 385 ve 424 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğlerinde açıklandığı şekilde  belgelendirmek  zorunda  olanların; bu kapsamda düzenlemek zorunda oldukları belgelere bir etkisinin bulunmadığı belirtilmiştir.

Bu kapsamda 26747 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 379 Sıra Numaralı Vergi Usul  Kanunu Genel  Tebliği   ile   22/9/2006   tarihli   ve   26297   sayılı Resmî Gazetede   yayımlanan   Türk  Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara ilişkin 2006-32/32 No.lu Tebliğ ile kendilerine kıymetli maden alım/satım yapma yetkisi verilen yetkili müesseselere, 1/3/2008 tarihinden geçerli olmak üzere, kıymetli maden alımında "Kıymetli Maden Alım Belgesi", satımında da "Kıymetli Maden Satım Belgesi" düzenleme zorunluluğu getirilmişti.

1/8/2008 tarihli ve 26954 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 385 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile de yetkili müesseselerin söz konusu belgeleri döviz alım/satım belgesi ve kıymetli maden  alım/satım  belgesi  olarak  ayrı belgeler  olarak  değil,  döviz  ve  kıymetli   maden   alımında "Döviz ve Kıymetli Maden Alım Belgesi", satımında da "Döviz ve Kıymetli Maden Satım Belgesi" adı altında tek belge olarak düzenlemesi imkânı getirilmişti.

Daha sonra 424 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karara dayanılarak yayımlanan Kıymetli Madenler Borsası Aracı Kuruluşlarının Faaliyet Esasları ile 21/5/2007 tarihli ve 26528 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Kıymetli Madenler Aracı Kurumlarının Kuruluşu Hakkında Yönetmelik kapsamında İstanbul Altın Borsasında faaliyet göstermek üzere Hazine Müsteşarlığınca kuruluşuna izin verilen, kendi nam ve hesabına, başkası nam  ve  hesabına,  kendi  namına   başkası hesabına   işlem   yapan   kıymetli   maden   aracı kurumları ile kıymetli maden üretimi veya ticareti ile iştigal eden anonim şirketlere kıymetli maden  alımında "Kıymetli  Maden  Alım  Belgesi",  satımında  da "Kıymetli   Maden   Satım  Belgesi" düzenleme zorunluluğu getirilmiş ve bu belgelerin Vergi Usul Kanunu uyarınca düzenlenmesi gereken belgeler kapsamına alınması uygun görüldüğü belirtilmişti.

Tebliğ 1/1/2020 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Image placeholder

Muhammed Karabağ

1989 yılında Dicle Üniversitesi İşletme ve 1995 yılında da Anadolu Üniversitesi İktisat bölümlerinden mezun oldu. 1999 yılından beri Avcılar'da kendi ofisinde Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olarak çalışan Karabağ, kurucusu ve ortağı olduğu Avcılar'daki Bağımsız Denetim A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı olarak çalışmalarını devam ettirmektedir.

Yorumlar

Bu habere henüz yorum yapılmadı.