Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ve Beyan Tarihleri

SGK Aylık ve Prim Hizmet belgeleri ile Muhtasar Beyannamesi, Muhtasar Prim Hizmet Beyannamesi adında birleşti.

2020/Ocak ayından itibaren öngörülen beyannameyi yasal sürede vermeyenlere ceza kesilecektir.

Bu uygulamayla birlikte işverenlere ve yatırım yapacaklara kolaylık sağlamak, kayıt dışı istihdamla çapraz mücadele edilmesi ve istihdam üzerindeki formalitelerin azaltılması gibi amaçlar hedeflenmektedir.
 

SGK artık kabul etmeyecek sadece ilgili vergi dairesine verilecek
 
Muhtasar beyanname ile her ay SGK’ya verilen aylık prim ve hizmet belgeleri ‘Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi’ adı altında tek bir belgede birleştirilerek ilk defa 1 Haziran 2017’den itibaren Kırşehir ilinde uygulamaya konulmuştu. Bu ilimizin ardından 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren Amasya, Bartın ve Çankırı illeri merkez ve ilçelerinde bulunan iş yerleri için de belirtilen uygulama yürürlüğe konmuştu. Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin Türkiye genelinde diğer illerdeki iş yerleri için yürürlük tarihi olarak nihayet 1 Ocak 2020 tarihinde başlatıldı.
Bu nedenle 2020/Ocak ayından itibaren artık tüm sigortalıların prim esas kazançları ile birlikte kesilen vergilerin matrahları, Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile elektronik ortamda yetkili vergi dairesine gönderilecektir. Aksi takdirde idari para cezası uygulanması söz konusu olacaktır.
 
Bu kamu idareleri kapsam dışında
 
Söz konusu uygulamaya 1/1/2020 tarihinden itibaren (2020/Ocak ayı Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile birlikte) tüm ülke çapında geçilmiştir.
5018 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı cetvelde sayılan kamu idareleri (SGK iş yeri tescil kütüklerinde faaliyette bulunulan kısmı “Genel Bütçe Kapsamında” olarak işaretlenenler) hariç olmak üzere 2020/Ocak ayından itibaren SGK tarafından e-Bildirge üzerinden aylık prim ve hizmet belgesi alınmayacaktır.
İş yeri 5018 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı cetvelde sayılan kamu idarelerinden biri olmasına rağmen SGK e-Bildirge üzerinden aylık prim ve hizmet belgesi gönderilememesi hâlinde tescil bilgilerinin güncellenmesi amacıyla iş yerinin işlem gördüğü sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine müracaat edilmesi gerekmektedir.
Diğer taraftan, e-Bildirge üzerinden aylık prim ve hizmet belgesi gönderecek işverenlerin 2020/Ocak ayından itibaren e-Bildirge v. 1 yerine e-Bildirge v.2 uygulamasını kullanmaları gerekmektedir. e-Bildirge v.2 uygulamasına https://ebildirge.sgk.gov.tr/EBildirgeV2 adresinden ulaşılabilir.
 
MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİNİN  TARİHLER
 
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi’nin yürürlüğe girmesi kapsamda;

Vergi kanunlarına göre vergi kesintisi yapmak zorunda olanlar, bir ay içinde yaptıkları ödemeleri veya tahakkuk ettirdikleri kârlar ve iratlar ile bunlardan kestikleri vergileri
4/1-a (SSK) kapsamında sigortalı sayılan kişileri bildirmekle yükümlü olanlar ile banka ve TOBB kapsamındaki sandıklar, sigortalıların cari aya ait prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini,

İçeren Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi’ni ertesi ayın 23’üncü günü saat 23.59’a kadar yetkili vergi dairesine elektronik ortamda göndermek zorundadır.
Diğer taraftan, içinde bulunulan ayın 15’i ile müteakip ayın 14’ü arasındaki çalışmaları karşılığı ücret alan sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini içeren Muhtasar Prim ve Hizmet Beyannamesi en geç beyannamenin ilişkin olduğu ayı takip eden ayın 23’ü saat 23.59’a kadar elektronik ortamda yetkili vergi dairesine verilecektir. Yetkili vergi dairesi ise;

Vergi kanunlarına göre vergi kesintisi yapma yükümlülüğü bulunanlar için yaptıkları ödemeler veya tahakkuk ettirdikleri kazanç ve iratlar ile bunlardan kestikleri vergileri ödeme veya tahakkukun yapıldığı,
Vergi kanunlarına göre yapmış oldukları ödemelerden vergi kesintisi yapmaya mecbur olmayanlar ile vergi kesintisi yapmaya mecbur oldukları hâlde kesintiye tabi ödemesi bulunmayan ve çalıştırdıkları sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini beyan etme zorunluluğu olanlardan; kazancı basit usulde vergilendirilenler için gelir vergisi yönünden mükellefiyetinin, gerçek kişiler için ikametgâhının ve gerçek kişiler dışında kalanlar için ise kanuni merkezi/iş yerinin bulunduğu, yer vergi dairesidir.

İsa Karakaş
Türkiye

Image placeholder

Muhammed Karabağ

1989 yılında Dicle Üniversitesi İşletme ve 1995 yılında da Anadolu Üniversitesi İktisat bölümlerinden mezun oldu. 1999 yılından beri Avcılar'da kendi ofisinde Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olarak çalışan Karabağ, kurucusu ve ortağı olduğu Avcılar'daki Bağımsız Denetim A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı olarak çalışmalarını devam ettirmektedir.

Yorumlar

Bu habere henüz yorum yapılmadı.