Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinde Erteleme Yok

01.07.2019. tarihinde başlaması gereken Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi, 1 Ocak tarihine ertelenmişti. Nihayet 01.01.2020 tarihi itibari ile Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi başladı.

Vergiye uyum maliyetlerinin azaltılması, gönüllü uyumun teşvik edilmesi ve kayıt dışı ekonomi ile mücadelede etkinliğin artırılması amacıyla, 18/2/2017 tarihli ve 29983 sayılı Resmi Gazete1de yayımlanan 1 Sıra No1lu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği ile; 

- Vergi kanunlarına göre vergi kesintisi yapmak zorunda olanlar, bir ay içinde yaptıkları ödemeleri veya tahakkuk ettirdikleri karlar ve iratlar ile bunlardan kestikleri vergileri, 

- 5510 sayılı Kanun·a göre sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini bildirmekle yükümlü olanlar/işverenler, sigortalıların cari aya ait prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini, içeren Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi1ni elektronik ortamda gönderme zorunluluğu getirilmişti. Uygulama bütün Türkiye·de 01.01.2020 tarihi itibarıyla nihayet başlamış oldu. Böylece mükelleflere, vergi dairesine ayrı beyanname, Sosyal Güvenlik Kurumu·na ayrı bildirge vermek yerine, tek bir beyanname ile iki ayrı kuruma verilecek olan bilgilerin birleştirilerek vergi dairesine elektronik ortamda verilme imkanı sağlandı. 

Muhtsar ve Prim Hizmet Beyannamesi Damga vergisi tasarrufu sağlıyor.

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi1nin birleşmesi ile birlikte; özellikle vergiye uyum maliyetleri azalacak, orta ve küçük ölçekli işletmelere kolaylık sağlayacak. Şöyle ki; aynı işyeri için kanun türü, belge numarası gibi konular ile ASIL ve EK belge verilmesi gibi durumlarda, aylık prim ve hizmet belgesi tahakkuku birden fazla oluşmakta ve her bir aylık prim ve hizmet tahakkuku için ayrı bir damga vergisi ödenmektedir. Muhtasar beyanname için de damga vergisi ödendiği için, bu uygulama ile birlikte ödenecek damga vergisi tek olacaktır. Yani işyerlerinin damga vergisi maliyetleri azalacaktır. 

Yine mükelleflerin verdiği beyanname/bildirim sayısı azaltılacak. e-Bildirge şifresi işveren bazında değil, işyeri numarası bazında verilmektedir. Benzin istasyonları vb. de farklı güvenlik seviyelerinde sigortalı çalışanları bulunması nedeniyle aynı işyeri için farklı işyeri numaraları bulunan işverenler, her bir işyeri numarası için ayrı bir şifre edinmekte ve her bir işyeri numarası için ayrı bildirim yapmakta, ayrı tahakkuk almaktadır. Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde ise aynı vergi kimlik numarasına bağlı tüm işyerleri tek bir beyanname ile sisteme gönderilecek, vergi bildirimleri için bir adet tahakkuk ve sigortalı prim ve hizmet bilgileri için en az bir tahakkuk olmak üzere tek onay ile tüm tahakkuklar oluşacaktır. Damga vergisi sadece vergi için oluşan tahakkuk üzerinde yer alacaktır. 

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ne zaman verilecek?

Ayın 15'i ile takip eden ayın 14'ü arasında sigortalı çalıştıranlar, aynı ayın 23'üncü günü akşamına kadar bunu bildirge ile SGK'ya bildirmek zorundaydı. 14'1ü ile 23'ü arasındaki 7 günlük sürenin yetersizliğinden şikayet edilmekteydi. Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile bu süre, 10 güne çıkarılmıştır. Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi her ayın 26'ncı günü akşamı 23.59'a kadar verilecektir. 

Getirilen yeni uygulama, vergiye gönüllü uyumun teşvik edilmesi ve kayıt dışı ekonomi ile mücadelede etkinliğin artırılmasına katkı sağlayacaktır. Bugün bir işyeri, çalışanlarının sayısını Gelir İdaresi Başkanlığı'na gerçek mevcudundan daha az, Sosyal Güvenlik Kurumu'na ise gerçekte olduğundan daha fazla bildirebilmektedir. Örneğin; 100 çalışanı olan bir işyeri, ücretlere ilişkin Gelir Vergisi kesintisini Gelir İdaresi Başkanlığı'na 75 kişi üzerinden bildirebildiği gibi, aslında çalışanı olmayan kişileri sigortalı gösterebilmek için Sosyal Güvenlik Kurumu'na da 150 kişi bildirebilmektedir. TÜİK'in, gerek Gelir İdaresi Başkanlığı ve gerekse Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan elektronik ortamda aldığı çalışan sayıları birbiri ile örtüşmemektedir. İki belgenin birleştirilmesinin, kamu gelirlerine bu anlamda katkısı olacağı düşünülmektedir. 

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Ücret Gizliliği sorunu aşılıyor.

Beyannamelerin birleştirilmesi çalışmalarının 2003 yılında başlayıp, tam 17 yıl sonra artık uygulamaya başlıyor olması sevindirici. Bu uygulamaya yöneltilen en önemli eleştirilerden birisi, ücret gizliliğinin büyük önem taşıdığı şirketler açısından ücretlerin herkes tarafından görülmesi durumunda, çalışma barışının bozulması ile birlikte ciddi sorunların ortaya çıkmasıdır. Maliye Bakanlığı, beyannamelerini elektronik ortamda kendileri gönderme şartlarını taşıyan mükelleflere/işverenlere istemeleri halinde ücret gizliliğinin sağlanmasını teminen sadece ücretlere ilişkin hazırlanan 'Ücretlere İlişkin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi'ni elektronik ortamda gönderme imkanı sağlayan Vergi Usul Kanunu sirkülerini hazırlamış, çok yakın bir zamanda kamuoyu ile paylaşacak ve sorun giderilmiş olacaktır. 

Nedim Türkmen
Sözcü

Image placeholder

Muhammed Karabağ

1989 yılında Dicle Üniversitesi İşletme ve 1995 yılında da Anadolu Üniversitesi İktisat bölümlerinden mezun oldu. 1999 yılından beri Avcılar'da kendi ofisinde Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olarak çalışan Karabağ, kurucusu ve ortağı olduğu Avcılar'daki Bağımsız Denetim A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı olarak çalışmalarını devam ettirmektedir.

Yorumlar

Bu habere henüz yorum yapılmadı.