Dernek, Vakıf ve Kooperatifler Tarafından Yapılması Gereken Genel Kurul Tarihleri

Dernek, Vakıf ve Kooperatifler Tarafından Yapılması Gereken Genel Kurul Tarihleri

DERNEKLER:

Kazanç paylaşımı dışında, kanunlarla yasaklanmamış belirli ve ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere, en az yedi gerçek veya tüzel kişinin, bilgi ve çalışmalarının sürekli olarak birleştirmek suretiyle oluşturdukları tüzel kişiliğe sahip kişi topluluklarındandır.

Derneğin zorunlu organları, genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kuruludur.

Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.

Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir.

İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Kuruluş bildiriminde, tüzüğünde ve diğer belgelerinde Kanuna aykırılık veya noksanlığın bulunmaması ya da Kanuna aykırılık ve noksanlığın verilen süre içinde giderilmesi durumda, keyfiyetin derneğe yazılı olarak bildirilmesinden itibaren altı ay içinde derneğin ilk genel kurul toplantısını yapması ve organlarını oluşturması zorunludur.

Olağan genel kurul toplantılarının dernek tüzüğünde belirtilen zamanda (periyot ve ayda) yapılması zorunludur. Tüzükte aksine hüküm yoksa 3 yılda bir yapılabilir.

Dernek tüzüğünde belli edilen zamanlarda olağan; yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü olmak üzere derneğe kayıtlı üyelerden oluşan derneğin en yetkili karar organıdır.

VAKIFLAR:

Gerçek veya tüzel kişilerin, yeterli mal ve hakları, belirli ve sürekli bir amaca tahsis etmeleri ile oluşan tüzel kişiliğe sahip mal toplulukları olarak tanımlanabilir.

Vakfın kuruluşunda herhangi bir kişi sınırlaması bulunmayıp, gerçek ya da tüzel kişiler vakıf kurabilirler.

Vakıflar, noterde düzenlenerek yapılacak bir resmi senetle kurulur. Vakıf senedinde yer alması gereken bilgiler ise; Vakfın adı, Vakfın amacı, tahsis edilen mal ve   haklar ve örgütlenme ve yönetim şekli ile yerleşim yeri.

Ancak vakfın kurulması için Asliye Hukuk Mahkemesine başvurularak tescilinin yapılması gereklidir.

Vakfın organları: Zorunlu olanlar; Mütevelli Heyeti, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu. İhtiyari olanlar; Danışma Kurulu, Onur Kurulu.

Mütevelli heyetinin ilk toplantısı, vakfın tescilini müteakip bir ay içinde yapılır.
Vakıf Mütevelli heyeti her yılın ilk dört ayı içinde Yönetim Kurulunun çağrısı ile olağan toplantısını yapar.

Vakıf Başkanının ve Yönetim Kurulunun lüzum görecekleri hallerde ve yahut Mütevelli Heyeti üyelerinin beşte birinin Yönetim Kuruluna yazılı müracaatları üzerine olağan üstü toplanır.

Yönetim organı, her takvim yılının ilk üç ayı içerisinde vakfın bir önceki yıla ait malvarlığı durumunu ve çalışmalarını bir rapor halinde ilgili denetim organına bildirir ve durumun uygun araçlarla yayınlanmasını sağlar.

Vakıf yöneticileri, en az yılda bir defa yapılacak iç denetim raporları ile sonuçlarını, rapor tarihini takip eden iki ay içerisinde Genel Müdürlüğe bildirir. Vakıfların amaca ve yasalara uygunluk denetimi ile iktisadi işletmelerinin faaliyet ve mevzuata uygunluk denetimi Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılır.

KOOPERATİFLER:

İnsan ihtiyaçlarının karşılıklı yardımlaşma yoluyla giderilmesini sağlamak ve ortakların çıkarlarını korumak amacıyla oluşturulan ekonomik kuruluştur.

Kooperatifler insanların ihtiyaçlarını karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet suretiyle ve en az maliyetle karşılamak amacıyla kurulan tüzel kişilerdir.

Kooperatiflerde genel kurul toplantılarının ne zaman ve nasıl yapılacağı 1163 sayılı kooperatifler   kanununda açıkça belirtilmiştir.

Kooperatiflerde yasal olarak iki şekilde genel kurul toplanır.  Olağan genel kurul toplantısı, Olağanüstü genel kurul toplantısıdır.

Olağan genel kurul toplantısının her hesap dönemi sonundan itibaren altı ay içinde ve en az yılda bir defa yapılması zorunludur. Olağanüstü genel kurul toplantısı ise gerektiğince her zaman yapılabilmektedir.

Kooperatiflerde olması gereken üç organ vardır. Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetim Kuruludur.

İçlerinde bütün ortakları temsil eden, ortakların çeşitli haklarını içinde kullanabildikleri, devredilemez bazı yetkilerin sahibi olan kooperatifin en yetkili organı genel kuruludur.

Genel kurulları toplantıya çağırma yetkisi yönetim kuruluna verilmiştir.

Olağanüstü genel kurul talebi; denetçiler kurulu, Kooperatifin ortağı olduğu üst birlik ve tasfiye memurları ile dört ortaktan az olmamak kaydıyla ortak sayısının en az onda birinin isteği üzerine, genel kurul toplantıya çağrılır.

Yönetim kurulu yıllık olağan genel kurul toplantısının hesap dönemi sonundan itibaren altı ay içinde toplantıya çağırmadığı takdirde cezai sorumlulukla karşı karşıya kalabilmektedir.

KAT MÜLKİYETİ OLAN BİNA VE SİTELER:

Kat Malikleri Kurulu, yılda bir defadan az olmamak üzere yönetim planında gösterilen zamanlarda, eğer böyle bir zaman gösterilmemişse, her takvim yılının ilk ayı içinde toplanır. Toplu yapılarda 2 yılda bir olabilir.

Sonuç olarak yukarıda belirtilen kuruluşlara ait genel kurulların zamanında yapılmamasının sonuçlarının ağır olması sebebiyle hatırlatmak istedik.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

Image placeholder

Muhammed Karabağ

1989 yılında Dicle Üniversitesi İşletme ve 1995 yılında da Anadolu Üniversitesi İktisat bölümlerinden mezun oldu. 1999 yılından beri Avcılar'da kendi ofisinde Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olarak çalışan Karabağ, kurucusu ve ortağı olduğu Avcılar'daki Bağımsız Denetim A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı olarak çalışmalarını devam ettirmektedir.

Yorumlar

Bu habere henüz yorum yapılmadı.