İşçi ve Esnafın Cenaze Ödeneği

Cenaze ödenekleri belirlenmesinde esas alınan miktar, sigorta primine esas matrahlar üzerinden belirlenmez. Taban ve tavan SPEK kazanç bildirilse bile cenaze ödenekleri fiks olarak ödenir.

SGK neden böyle bir uygulamaya gidilmiştir?

Tabii ki sosyal güvenliğin ana amacı birlik tesisini inşa etmektir.

20-25 yıl tavandan prim ödeseniz bile tabandan prim ödeyenle aynı cenaze yardımı alırsınız.

Teklik ilkesi benimsenmiştir: Cenaze ödeneği, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 37. maddesinde açıklanmıştır. Buna göre “İş kazası veya meslek hastalığı sonucu veya sürekli iş göremezlik geliri, malûllük, vazife malûllüğü veya yaşlılık aylığı almakta iken veya kendisi için en az 360 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi bildirilmiş olup da ölen sigortalının hak sahiplerine Kurum Yönetim Kurulu’nca belirlenip Bakan tarafından onaylanan tarife üzerinden cenaze ödeneği ödenir. Cenaze ödeneği, sırasıyla sigortalının eşine, yoksa çocuklarına, o da yoksa ana babasına, o da yoksa kardeşlerine verilir. Cenaze ödeneğinin üçüncü fıkrada sayılanlara ödenememesi ve sigortalının cenazesinin gerçek veya tüzel kişiler tarafından kaldırılması durumunda, üçüncü fıkrada belirtilen tutarı geçmemek üzere belgelere dayanan masraflar, masrafı yapan gerçek veya tüzel kişilere ödenir. 4. maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılanlardan ölenlerin hak sahiplerine kendi kurumları tarafından ilgili mevzuat gereği ölüm yardımı hariç cenaze gideri, cenaze nakil gideri ödeneği veya bu mahiyette bir ödemenin yapılması halinde, Kurum tarafından cenaze ödeneği ödenmez.” denilmektedir.

YARARLANMA ŞARTLARI

Cenaze ödeneği;

İş kazası veya meslek hastalığı sonucu veya
Sürekli iş göremezlik geliri, malûllük veya yaşlılık aylığı almakta olanlar ile
Yukarıda belirtilenlerin dışında kalanların ise kendisi için en az 360 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi bildirilmiş olanların vefatları halinde ölen sigortalıların hak sahiplerine verilmektedir. 360 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm primi bildirilmiş olanların hak sahiplerine cenaze ödeneği verilmesi için ölüm tarihinde sigortalı olma şartı aranmayacaktır.

KİMLERE VERİLECEK?

Cenaze ödeneği, ölen sigortalının sırasıyla eşine, yoksa çocuklarına, o da yoksa anne veya babasına onlar da yoksa kardeşlerine verilir. Cenazenin bu kişiler dışında gerçek veya tüzel kişiler tarafından kaldırıldığının belgelenmesi durumunda ise Kurum’ca belirlenen ödenek tutarını geçmemek üzere masraflar, masrafı yapan gerçek veya tüzel kişilere ödenebilecektir.

NE YAPMAK GEREKİR?

Cenaze ödeneğinin verilebilmesi için hak sahiplerince ölüm tarihini belirten bir dilekçe ile bulundukları yerin sosyal güvenlik il müdürlüklerine veya sosyal güvenlik merkez müdürlüklerine başvurulması gerekmektedir. Eğer sigortalının ölüm tarihi henüz nüfus kayıtlarına işlenmemiş ise başvuru dilekçesiyle birlikte sigortalının ölüm tarihini belirten ve yetkili makamlarca düzenlenen ölüm belgesinin de Kurum’a verilmesi gerekmektedir.

MİKTAR VE ZAMAN AŞIMI

5510 sayılı Kanunun 37. maddesinin üçüncü fıkrasında, iş kazası veya meslek hastalığı sonucu veya sürekli iş göremezlik geliri, malûllük, vazife malûllüğü veya yaşlılık aylığı almakta iken veya kendisi için en az 360 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi bildirilmiş olup da ölen sigortalının hak sahiplerine, Kurum Yönetim Kurulunca belirlenip Bakan tarafından onaylanan tarife üzerinden cenaze ödeneği ödeneceği hükmüne yer verilmiştir.

Konu ile ilgili olarak Yönetim Kurulumuzca alınan 25.12.2009 tarihli ve 2009/407 sayılı karar ile 2010 yılından başlamak üzere bundan böyle her yıl bir önceki yıl için Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı tarafından açıklanan Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) değişim oranında artırılmasına bu şekilde hesaplanarak bulunacak rakamlardaki kuruşların liraya iblağ edilmesine ve konunun Bakan onayına sunulmasına karar verilmiş ve 31.12.2009 tarihli ve 179679 sayılı Bakanlık Makamı Olur’u ile onanmıştır.

Bu durumda, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 2018 yılı için TÜFE oranlarında ortaya çıkan değişim oranının yüzde 20,30 olarak açıklanması nedeniyle 2018 yılında 595,00 lira olan cenaze ödeneği tutarı 2019 yılı için 716,00 lira olarak belirlenmiştir. Cenaze ödeneğinde zamanaşımı ise bu hakkın doğduğu tarihten itibaren 5 (beş) yıldır. Bu süre zarfında talepte bulunulmaması halinde bu hak zamanaşımına uğrayacaktır.

Vedat İlki

Image placeholder

Muhammed Karabağ

1989 yılında Dicle Üniversitesi İşletme ve 1995 yılında da Anadolu Üniversitesi İktisat bölümlerinden mezun oldu. 1999 yılından beri Avcılar'da kendi ofisinde Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olarak çalışan Karabağ, kurucusu ve ortağı olduğu Avcılar'daki Bağımsız Denetim A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı olarak çalışmalarını devam ettirmektedir.

Yorumlar

Bu habere henüz yorum yapılmadı.