Muhtasar Prim Hizmet Beyannamesi Geçiş Süresi

MuhSGK Birleşmesi olarakta adlandırılan Muhtasar Prim ve Hizmet Beyannamesin uygulama süresinin uzatılmasına ilişkin karar Resmi Gazetede yayınlandı.

Muhatasar SGK Birleşmesi (Muhtasar Prim Hizmet Beyannamesi) 1 Mart 2020 tarihinde kadar ertelendi.

Tebliğ ile Bursa, Eskişehir ve Konya illeri merkez ve ilçelerinde bulunan mükellefler 281 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde belirtilen bankalar hariç olmak üzere 1/1/2020 tarihinden itibaren Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi kapsamına dahil oldu.

Tebliğe göre Başka bir ilde istihdam edilen fakat ücret ödemeleri veya tahakkukları Amasya, Bartın, Bursa, Çankırı, Eskişehir, Kırşehir ve Konya'da yapılan çalışanlar için  Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Amasya, Bartın, Bursa, Çankırı, Eskişehir, Kırşehir ve Konya illerindeki yetkili vergi dairelerine elektronik ortamda gönderilecektir.

Amasya, Bartın, Bursa, Çankırı, Eskişehir, Kırşehir ve Konya illerinde istihdam edilen fakat ücret ödemeleri veya tahakkukları bu iller dışında bir ilde gerçekleşen çalışanların ücret ödemeleri üzerinden tevkif edilen vergilere ait muhtasar beyanname, ücret ödemesi veya tahakkukun yapıldığı yer vergi dairesine verilecektir. Ayrıca bu sigortalılara ait aylık prim ve hizmet belgeleri ise elektronik ortamda (e-bildirge) Kuruma verilmeye devam edilecektir. 

Tebliğ ile Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine Bursa, Eskişehir ve Konya illeri merkez ve ilçelerinde bulunan mükellefler de dahil edilerek Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi için uygulanan pilat iller genişletilmiş oldu.

Karara göre Ocak ve Şubat beyannamesi olarak olarak verilecek. Mart ayı beyanları Nisan ayında Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi olarak düzenlenecek.

Diğer iller için MUHSGK Birleşmesi 1 Mart 2020 tarihine ertelendi. 

Muhtasar ve Prim hizmet beyannamesine geçiş  ne zaman?

Muhtasar ve Prim hizmet beyannamesi 1 Mart 2020 tarihinde tüm Türkiye genelinde uygulamaya geçecek.

Muhtasar ve Prim hizmet beyannamesi vermiş olan mükellefler için verilen beyanname ve bildirimler, tahakkuk eden vergi ve primler geçerli olacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 7)

MADDE 1 – 18/2/2017 tarihli ve 29983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nin geçici 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Uygulamaya geçişin yaygınlaştırılması kapsamında; Kırşehir ilindeki mükellefler/işverenler için 1/6/2017 tarihinde, Amasya, Bartın ve Çankırı illerindeki mükellefler/işverenler için 1/1/2018 tarihinden itibaren başlamış olan bu Tebliğin uygulanmasına Bursa, Eskişehir ve Konya illeri merkez ve ilçelerinde bulunan mükellefler/işverenler (281 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde belirtilen bankalar hariç) için 1/1/2020 tarihinden itibaren başlanacaktır.

(2) Birinci fıkra kapsamına giren mükelleflerce/işverenlerce Amasya, Bartın, Bursa, Çankırı, Eskişehir, Kırşehir ve Konya illeri dışındaki başka bir ilde istihdam edilmekle birlikte ücret ödemeleri veya tahakkuku bu illerde yapılan çalışanların ücret ödemeleri üzerinden tevkif edilen vergiler ile sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini içeren Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Amasya, Bartın, Bursa, Çankırı, Eskişehir, Kırşehir ve Konya illerindeki yetkili vergi dairelerine elektronik ortamda gönderilecektir.

(3) Amasya, Bartın, Bursa, Çankırı, Eskişehir, Kırşehir ve Konya illerinde istihdam edilmekle birlikte ücret ödemesi veya tahakkuku bu iller dışında bir ilde yapılan çalışanların ücret ödemeleri üzerinden tevkif edilen vergilere ait muhtasar beyanname, ücret ödemesi veya tahakkukun yapıldığı yer vergi dairesine verilecektir. Ayrıca bu sigortalılara ait aylık prim ve hizmet belgeleri ise elektronik ortamda (e-bildirge) Kuruma verilmeye devam edilecektir.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (ç) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Geçici 4 üncü maddesi 1/1/2020 tarihinde,

ç) Diğer maddeleri 1/3/2020 tarihinde”

MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı müştereken yürütür.

Image placeholder

Muhammed Karabağ

1989 yılında Dicle Üniversitesi İşletme ve 1995 yılında da Anadolu Üniversitesi İktisat bölümlerinden mezun oldu. 1999 yılından beri Avcılar'da kendi ofisinde Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olarak çalışan Karabağ, kurucusu ve ortağı olduğu Avcılar'daki Bağımsız Denetim A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı olarak çalışmalarını devam ettirmektedir.

Yorumlar

Bu habere henüz yorum yapılmadı.