Tecil İşleminde Faiz Oranı Belirlendi

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından 30 Aralık 2019 gün ve 30994 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ‘Tahsilat Genel Tebliğ Seri C, Sıra No: (5)te yapılan açıklama uyarınca …Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48. maddesi ile… tanınan yetkiye istinaden… yıllık yüzde 19 olarak uygulanmakta olan tecil faizi bu tebliğin yayımı tarihinden itibaren yıllık yüzde 15 olarak belirlenmiştir.

Bundan böyle 6183 sayılı kanunun 48’inci maddesine istinaden bu tebliğin yayımı tarihinden itibaren yapılacak müracaatlara dayanılarak tecil edilen amme alacaklarına yıllık yüzde 15 oranında tecil faizi uygulanması gerekmektedir.

Söz konusu tebliğin yayımı tarihinden önceki müracaatlara dayanılarak tecil edilecek olan amme alacaklarına, müracaat tarihinden, bu tebliğin yayımı tarihine kadar (bu tarih hariç) geçen süre için geçerli olan oranda, bu tebliğin yayımı tarihinden itibaren de yıllık yüzde 15 oranında tecil faiz uygulanması gerekecektir.

Aynı şekilde, söz konusu tebliğin yayımı tarihinden önce tecil edilmiş ve tecil şartlarına uygun olarak ödenmekte olan amme alacaklarının bu tebliğin yayımı tarihinden sonra ödenmesi gereken taksit tutarlarına, bu tebliğin yayımı tarihine kadar (bu tarih hariç) geçen süre için geçerli olan oranlarda, bu tebliğin yayımı tarihinden itibaren de yıllık yüzde 15 oranında tecil faizi uygulanabilecektir.

Diğer taraftan, 6183 sayılı kanunun 48’inci maddesine göre belirlenen tecil faizinin belirli yüzdesi esas alınarak Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 48/A maddesine göre tecil edilen alacaklar için hesaplanan tecil faizi oranı da bu tebliğle belirlenen yüzde 15 oranı dikkate alınarak yeniden tespit edilecektir.

Söz konusu tebliğin yayımı tarihinden önceki başvurulara dayanılarak tecil edilecek olan amme alacaklarına, başvuru tarihlerinden söz konusu yeni tebliğin yayımı tarihinde kadar (bu tarih hariç) geçen süre için geçerli olan oran dikkate alınacaktır.

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun’un 48’inci maddesi uyarınca ‘Amme borcunun vadesinde ödenmesi veya haczin tatbiki (uygulanması) veyahut haczolunmuş malların paraya çevrilmesi amme borçlusunu çok zor duruma düşürecekse, borçlu tarafından yazı ile istenmiş veya teminat gösterilmiş olmak şartıyla alacaklı amme idaresince veya yetkili kılacağı makamlarca amme alacağı 36 ayı geçmemek üzere faiz alınarak tecil’ olunabilmektedir.

Amme borçlusunun alacaklı tahsil daireleri itibarıyla tecil edilen borçlarının toplamı 50 bin Türk Lirası’nı (bu tutar dahil) aşmadığı takdirde teminat aranmamaktadır. Bu tutarın üzerindeki amme alacaklarının tecilinde, gösterilmesi zorunlu teminat tutarı 50 bin Türk Lirası’nı aşan kısmın yarısıdır. Cumhurbaşkanı bu tutarın 10 katına kadar artırmaya, yarısına kadar indirmeye, yeniden kanuni tutarına getirmeye ve alacaklı amme idareleri itibarıyla bu hadler arasında farklı tutar belirlemeye yetkilidir.
Borcunun tecilini (ertelenmesini) talep eden, ancak talepleri uygun görülmeyerek reddedilen borçlular, söz konusu borçlarını reddin tarihinden itibaren idarece 30 güne kadar verilebilecek ödeme süresi içinde ödedikleri takdirde bu amme alacağı ödendiği tarihe kadar faiz alınmak suretiyle tecil olunur.

Tecil salahiyetini (yetkisini) kullanacak ve bu salahiyeti devredecek olanlar devlete ait amme alacaklarında ilgili vekiller, vilayet hususi idarelerine (özel idarelere) ait amme alacaklarında valiler, belediyelere ait amme alacaklarında belediye reisleridir (başkanları).

Haciz yapılmışsa mahcuz (hacizli) mal değeri tutarınca teminat yerine geçer. Tecil edilen amme alacakları ile ilgili olarak daha önce tatbik edilen ve borcun tamamını karşılayacak değerde olan hacizler yapılan ödemeler nispetinde kaldırılır ve buna isabet eden teminat iade edilir. Ancak mahcuz malların değeri tecil edilen borç tutarından az, zorunlu teminat tutarından fazla olması halinde, tatbik edilen hacizler yapılan ödemeler nispetinde kaldırılır ve buna isabet eden teminat iade edilir.

Dr. Veysi Seviğ

Image placeholder

Muhammed Karabağ

1989 yılında Dicle Üniversitesi İşletme ve 1995 yılında da Anadolu Üniversitesi İktisat bölümlerinden mezun oldu. 1999 yılından beri Avcılar'da kendi ofisinde Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olarak çalışan Karabağ, kurucusu ve ortağı olduğu Avcılar'daki Bağımsız Denetim A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı olarak çalışmalarını devam ettirmektedir.

Yorumlar

Bu habere henüz yorum yapılmadı.