Güvenlik Korucularını Çalıştıran İşverenler İçin

Güvenlik Korucuları Çalıştıran İşverenler İçin 24/12/2019 Tarihi Öncesi Tahakkuk Eden İdari Para Cezaları İle Gecikme Cezası ve Gecikme Faizleri Tahsil Edilmeyecektir

Yapılan düzenleme gereği 24/12/2019 tarihinden önce;

1) Güvenlik korucularının bildirimlerinin süresinde yerine getirilmemesi nedeniyle 5510 sayılı Kanunun 102’nci maddeleri gereği uygulanması gereken idari para cezaları,

2) Güvenlik korucularının primlerine ilişkin yasal yükümlülüklerin süresinde yerine getirilmemesi nedeniyle 5510 sayılı Kanun’un 89’uncu maddesi gereği uygulanması gereken gecikme cezası ve gecikme zamları,

uygulanmayıp, tahsil edilmeyecektir.

Güvenlik Korucularınının Bildirimi İle Primlerin Ödenmesine İlişkin Yükümlülüklerden Kaynaklanan Yaptırımlarlar İçin Getirlen Düzenlemeler:

06/12/2019 tarihli ve 7196 sayılı “Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 62’nci maddesi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na eklenen geçici 79’uncu maddede “Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar ek 15’inci maddenin ikinci ve beşinci fıkraları uyarınca yapılacak ödemelerde 89’uncu maddeye göre gecikme zammı ve cezası ile 102’nci maddeye göre idari para cezası uygulanmaz. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar ödenmiş olan gecikme cezaları, gecikme zamları ve idari para cezaları iade ve mahsup edilmez.” hükmü düzenlenmiştir.

Yapılan düzenleme gereği, 24/12/2019 tarihine kadar güvenlik korucularının bildirimleri ve primlerine ilişkin yasal yükümlülüklerin süresinde yerine getirilmemesi nedeniyle 5510 sayılı Kanunun 89’uncu ve 102’nci maddeleri gereği uygulanması gereken gecikme cezası ve gecikme zammı ile idari para cezalarının uygulanmayacağı düzenlenmiştir.

Getirilen düzenlemeler aşağıda açıklanmıştır.

1) İşe giriş ve işten ayrılış bildirgelerinden kaynaklanan yükümlülükler

5510 sayılı Kanunun 4/1-a kapsamındaki sigortalı sayılan güvenlik korucularının işe giriş bildirgesinin valilik onayı ile göreve başladıkları tarihten itibaren valilikler veya kaymakamlıklarca e-sigorta yolu ile “33-Güvenlik korucusu” sigortalılık kodu seçilerek verilmesi gerekmektedir. Aynı şekilde işten ayrılış bildirgelerinin de sigortalının görevinin sona ermesi, istifa etmesi, 55 yaşını doldurması veya ölümü halinde bu durumların gerçekleştiği tarihten itibaren 1 ay içinde SGK’ ya verilmesi gerekmektedir.

İşe giriş ve işten ayrılış bildirgelerinin süresi içinde verilmemesi halinde 5510 sayılı Kanunun 102’nci maddesi gereği idari para cezası uygulanması gerekmektedir.

Ancak, 7196 sayılı Kanunla 5510 sayılı Kanuna eklenen geçici 79’uncu madde hükümleri uyarınca 24/12/2019 tarihinden önce işe giriş ve işten ayrılış bildirgelerinden süresi geçtikten sonra verilenler nedeniyle 5510 sayılı Kanunun 102’nci maddesi gereği idari para cezası uygulanmayacak olup, uygulanmış ama tahsil edilmemiş olan idari para cezaları tahsil edilmeyecektir.

Söz konusu yükümlülüklerin süresi geçtikten sonra yerine getirilmesi nedeniyle 5510 sayılı Kanunun 102’nci maddesi gereği uygulanmış ve tahsil edilmiş olan idari para cezaları iade ve mahsup edilmeyecektir.

Örnek-1: (A) ilinde güvenlik korucusu olarak 23/10/2019 tarihinde göreve başlayan sigortalının işe giriş bildirgesi 23/11/2019 tarihinde verilmesi gerekirken 25/12/2019 tarihinde verildiği tespit edilmiştir. İşe giriş bildirgesinin son verilme tarihi olan 23/11/2019 tarihi, 7196 sayılı Kanunun yayım tarihi olan 24/12/2019 tarihinden önce olduğu gerekçesiyle bu sigortalının bildirimine bağlı olarak İPC uygulanmayacaktır.

Örnek-2: (B) ilinde güvenlik korucusu olarak 30/11/2019 tarihinde göreve başlayan sigortalının işe giriş bildirgesi 30/12/2019 tarihinde verilmesi gerekirken 3/1/2020 tarihinde verildiği tespit edilmiştir. İşe giriş bildirgesinin son verilme tarihi olan 30/12/2019 tarihi, 7196 sayılı Kanunun yayım tarihi olan 24/12/2019 tarihinden sonra olduğu gerekçesiyle bu sigortalının bildirimine bağlı olarak İPC uygulanacaktır.

2) Aylık prim ve hizmet belgesinin/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin verilmemesi, primlerin ödenmemesinden kaynaklanan yükümlülükler

Uzun vadeli sigorta kolları ve genel sağlık sigortasına tabi olan güvenlik korucuları için Kanunun 82’nci maddesine göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt tutarı üzerinden

%32,5 oranında hesaplanan sigorta priminin valilikler veya kaymakamlıklar tarafından “51- 5510 sayılı Kanunun ek 15’inci maddesi kapsamındaki güvenlik korucuları” belge türü ile aylık prim ve hizmet belgesinin/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin ilişkin olduğu ayı izleyen ayın 23’ ünde saat 23:59’ a kadar e-sigorta kanalıyla SGK’ ya gönderilmesi ve primlerin izleyen ayın 14’üne kadar ödenmesi gerekmektedir. Söz konusu belge veya beyannamelerin süresinde verilmemesi halinde 5510 sayılı Kanunun 102’nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi gereği idari para cezası uygulanması, primlerin süresi içinde ödenmemesi halinde ise aynı Kanunun 89’uncu maddesi gereği gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanarak primlerin tahsil edilmesi gerekmektedir.

Ancak, 5510 sayılı Kanuna eklenen geçici 79’uncu madde uyarınca maddenin yürürlüğe girdiği 24/12/2019 tarihinden önce aylık prim ve hizmet belgesinin verilmesi ve primlerin ödenmesine ilişkin yükümlülüklerinden;

- 15/10/2019-14/11/2019 dönemi (Ekim ayı) ve öncesinde güvenlik korucusu olanlara ait primlerin ödenmesine ilişkin yasal yükümlülüklerini süresi içinde yerine getirmeyen valilikler veya kaymakamlıklar hakkında süresinde ödenmeyen prim borçları için 24/12/2019 tarihine kadar gecikme cezası ve gecikme zammı hesaplanmayacaktır.

- 15/11/2019-14/12/2019 dönemi (Kasım ayı) ve öncesinde güvenlik korucularına ait aylık prim ve hizmet belgesinin verilmesine ilişkin yasal yükümlülüklerini süresi içinde yerine getirmeyen valilikler veya kaymakamlıklar hakkında idari para cezası uygulanmayacaktır.

Ayrıca, 5510 sayılı Kanunun geçici 79’uncu madde hükmü gereği 24/12/2019 tarihinden önce Kanunun ek 15’inci maddesinin ikinci ve beşinci fıkraları kapsamındaki yükümlülüklerin süresi geçtikten sonra yerine getirilmesi nedeniyle aynı Kanunun 89’uncu ve 102’nci maddeleri gereği uygulanmış ve tahsil edilmiş olan gecikme cezası, gecikme zammı ve idari para cezaları iade ve mahsup edilmeyecektir.

Örnek-3: (C) ilinde güvenlik korucusu olan T kişisinin Mart/2019-Ağustos/2019 dönemlerine ilişkin APHB’lerin yasal süreleri geçtikten sonra verildiği, primlerinin ise ödenmediği tespit edilmiştir. Kanunun geçici 79’uncu maddesinin yürürlük tarihinden önceki dönemlere ilişkin yasal yükümlülüklerin süresinde yerine getirilmediği anlaşılmakta ise de anılan hüküm gereği 24/12/2019 tarihi öncesine ilişkin APHB’lerin süresinde verilmemesi nedeniyle idari para cezası uygulanmayacağı gibi süresinde ödenmediği anlaşılan primlere de 24/12/2019 tarihine kadar gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmayacaktır. Bu tarihten sonra ise ödenmeyen prim borcu için gecikme cezası ve gecikme zammı hesaplanacaktır.

Örnek-4: (D) ilinde güvenlik korucusu olan Y kişisinin Nisan/2019-Ağustos/2019 dönemlerine ait APHB’ler 11/11/2019 tarihinde verilerek primleri ödenmiştir. Süresi geçtikten sonra verilen APHB’ler için uygulanan idari para cezalarının 24/12/2019 tarihinden önce tebliğ edildiği ancak 03/02/2020 tarihi itibarıyla henüz ödenmediği anlaşılmış olup, Kanunun geçici 79’uncu maddesi gereği 24/12/2019 tarihinden önceki döneme ilişkin olması nedeniyle İPC’lerin iptal edilmesi gerekmektedir. Ancak, 11/11/2019 tarihinde ödenmiş olan Nisan/2019-Ağustos/2019 dönemine ait prim borcuna uygulanan  ve tahsil edilmiş olan gecikme cezası ve gecikme zammı iade ve mahsup edilmeyecektir.

TÜRMOB

Image placeholder

Muhammed Karabağ

1989 yılında Dicle Üniversitesi İşletme ve 1995 yılında da Anadolu Üniversitesi İktisat bölümlerinden mezun oldu. 1999 yılından beri Avcılar'da kendi ofisinde Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olarak çalışan Karabağ, kurucusu ve ortağı olduğu Avcılar'daki Bağımsız Denetim A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı olarak çalışmalarını devam ettirmektedir.

Yorumlar

Bu habere henüz yorum yapılmadı.