Dijital Hizmet Vergisi Uygulama Esasları

7194 sayılı Kanun ile yapılan düzenleme ile 1 Mart 2020 tarihi itibariyle yürürlüğe giren Dijital Hizmet Vergisine ilişkin olarak DİJİTAL HİZMET VERGİSİ UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ’nde açıklamalarda bulunulmuş ve uygulamanın usul ve esasları belirlenmiştir.

1. Verginin konusunu Türkiye’de;

⎯ Dijital ortamda sunulan her türlü reklam hizmetlerinden (reklam kontrol ve performans ölçüm hizmetleri, kullanıcılarla ilgili veri iletimi ve yönetimi gibi hizmetler ile reklamın sunulmasına ilişkin teknik hizmetler dâhil),

⎯ Sesli, görsel veya dijital herhangi bir içeriğin (bilgisayar programları, uygulamalar, müzik, video, oyunlar, oyun içi uygulamalar ve benzerleri dâhil) dijital ortamda satışı ile bu içeriklerin dijital ortamda dinlenmesine, izlenmesine, oynanmasına veya elektronik cihazlara kaydedilmesine veya bu cihazlarda kullanılmasına yönelik dijital ortamda sunulan hizmetlerden,

⎯ Kullanıcıların birbirleriyle etkileşime geçebilecekleri dijital ortamların sağlanması ve işletilmesi hizmetlerinden (kullanıcılar arasında bir mal veya hizmetin satılmasına veya satılmasının kolaylaştırılmasına yönelik sunulan hizmetler dâhil)

elde edilen hasılat oluşturmaktadır.

2. Dijital hizmet vergisinin mükellefi, dijital hizmet sağlayıcılarıdır. Bunun için Türkiye’de elde edilen hasılatın 20 milyon Türk lirasından ve dünya genelinde elde edilen hasılatın 750 milyon Avrodan veya muadili yabancı para karşılığı Türk lirasından fazla olması gerekmektedir. Türkiye’de elde edilen hasılatta, dünya genelinde elde edilen hasılata dâhil edilmektedir.

3. Yıl içerisinde bu hadleri aşanların muafiyet sona ermekte ve hadlerin aşıldığı vergilendirme dönemini takip eden dördüncü vergilendirme dönemi itibariyle mükellefiyetleri başlamaktadır.

4. Kanunun 3’üncü maddesinin ikinci fıkrasına göre, mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, iş yerinin, kanuni ve iş merkezlerinin bulunmaması hâlleri ile gerekli görülen diğer hâllerde Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanlar ile işleme ve ödemeye aracılık edenleri verginin ödenmesinden sorumlu tutmaya yetkilidir. Tebliğ’de şu an için sorumluluğa ilişkin bir düzenleme yapılmamıştır.

5. Dijital hizmet vergisinin matrahı, ilgili vergilendirme döneminde verginin konusuna giren hizmetler nedeniyle elde edilen hasılattır.

6. Dijital hizmet vergisinin oranı %7,5’tir. Dijital hizmet vergisi, fatura ve fatura yerine geçen belgelerde ayrıca gösterilmeyecektir.

7. Dijital hizmet vergisinde vergilendirme dönemi, takvim yılının birer aylık dönemleridir. Dijital hizmet vergisi beyannameleri vergilendirme dönemini takip eden ayın son günü akşamına kadar verilmelidir.

8. Bir vergilendirme dönemine ait dijital hizmet vergisi beyanname verme süresi içinde ödenecektir.

9. Bir vergilendirme döneminde vergiye tabi hasılat elde edilmese dahi bu dönemlerle ilgili olarak beyanname verilecektir.

10. Dijital hizmet vergisi, katma değer vergisi mükellefiyeti bulunan dijital hizmet sağlayıcıları için bu vergi bakımından bağlı bulundukları vergi dairesince, bulunmayanlar bakımından Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından tarh olunur.

11. Bir hesap dönemi içinde verginin konusuna giren hizmetler dolayısıyla Türkiye’de elde edilen hasılat tutarı Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasında belirtilen haddi aşmakla birlikte dijital hizmet vergisi mükellefiyeti tesis ettirmeyen yurt dışında yerleşik dijital hizmet sağlayıcılarının vergiden muaf olduklarını, Türkiye ile birlikte dünya genelinde en az beş ülkede faaliyette bulunan bir bağımsız denetim kuruluşu tarafından, Tebliğde yer alan açıklamalara ve uluslararası denetim standartlarına uygun olarak düzenlenecek bağımsız denetim raporuyla, ilgili hesap dönemini takip eden 30 Haziran tarihine kadar tevsik etmeleri şarttır.

12. Söz konusu rapor ile raporun Türkiye’de faaliyette bulunan yeminli tercüman tarafından Türkçeye tercüme edilmiş bir örneği, dijital hizmet sağlayıcısı tarafından www.digitalservice.gib.gov.tr adresine 30 Haziran tarihine kadar elektronik olarak yüklenecektir.

13. Dijital hizmet sağlayıcılarının, ilk kez verecekleri dijital hizmet vergisi beyannamesini vermeden önce, Gelir İdaresi Başkanlığının www.digitalservice.gib.gov.tr adresinde yer alan formu doldurmaları gerekir.

14. Söz konusu formun elektronik ortamda doldurulup onaylanması üzerine, Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı nezdinde, dijital hizmet sağlayıcısı adına “Dijital Hizmet Vergisi Mükellefiyeti” tesis ettirilecektir.

15. Dijital hizmet vergisi mükelleflerince ödenen dijital hizmet vergisi, bu mükellefler tarafından gelir ve kurumlar vergisine esas safi kazancın tespitinde gider olarak indirilebilir.


20.03.2020 tarih ve 31074 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan DİJİTAL HİZMET VERGİSİ
UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ
'ne aşağıdaki bağlantı aracılığı ile ulaşabilirsiniz.

Dijital Hizmet Vergisi Uygulama Genel Tebliği

Image placeholder

Muhammed Karabağ

1989 yılında Dicle Üniversitesi İşletme ve 1995 yılında da Anadolu Üniversitesi İktisat bölümlerinden mezun oldu. 1999 yılından beri Avcılar'da kendi ofisinde Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olarak çalışan Karabağ, kurucusu ve ortağı olduğu Avcılar'daki Bağımsız Denetim A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı olarak çalışmalarını devam ettirmektedir.

Yorumlar

Bu habere henüz yorum yapılmadı.