Çalıştırılamayacak Kronik Hasta Çalışanlar

COVID-19 un en çok karşılaşılan belirtileri arasında ateş, öksürük ve nefes darlığı gelmektedir. Şiddetli olgularda zatürre, ağır solunum yetmezliği, böbrek yetmezliği ve ölüm gelişebilmektedir.

Belirtilen virüs tüm insanlara zarar vermekle birlikte bazı kronik hastalara daha çok hasar vermekte hatta ölüme bile neden olmaktadır. Hükûmet de risk grubunda yer alan bazı kronik hastaların sağlıklarının korunması amacıyla sınırlı olarak sokağa çıkma kısıtlaması kapsamına almıştır.

Hâl böyle iken hem kamu hem de özel sektörde çalışan çok sayıda okurumuz en son düzenlemeler ışığında COVlD-19 Hastalığı için risk grubunda olan kronik hastalıklar kapsamında bulunup bulunmadığını bununla ilgili ne yapması gerektiğini sormaktadır.

Risk grubunda olan kronik hastalıklar
 
Kamuda sokağa çıkma yasağı kısıtlamalarının uygulanmaya başlandığı ilk dönemlerde kronik hastalığına ilişkin sağlık raporu olanlar idari izinli sayılmıştır. Ancak 1 Haziran 2020 tarihinden itibaren bu uygulama değişti.

Cumhurbaşkanlığı Genelgesi kapsamında kamu çalışanlarından idari izne esas olmak üzere COVID-19 hastalığı için risk grubunda olan kronik hastalıklar Sağlık Bakanlığı tarafından yeniden belirlendi.
Buna göre hâlen immünsüpressif tedavi alanlar, metastatik ve/veya kemoterapi/radyoterapi alan kanser hastaları, kornea nakli hariç solid organ nakli, kemik iliği/kök hücre nakli yapılan hastalar, kronik obstrüktif veya destrüktif akciğer hastalığı veya status astmatikus hikâyesi olan hastalar, insüline bağlı diyabet ve komplike (serebrovasküler, koroner, böbrek, polinöropati) insüline bağımlı olmayan diabetes mellitus hastaları, komplike hipertansiyon (serebrovasküler, böbrek, konjestif kalp yetmezliği), dekompanse kalp yetmezliği, akut koroner sendrom geçiren hastalar, kronik karaciğer ve böbrek yetmezliği olan hastalar, serebrovasküler hastalık (inme, kanama) geçiren hastalar COVID-19 hastalığı için risk grubunda kabul edilebilecektir.
 
Riskli kronik hastalığın belgelenmesi
 
Kronik hastalığı olan kamu çalışanlarının 1 Haziran'dan önce vermiş oldukları raporlar artık geçerli sayılmamaktadır. Bunun için “enabiz.gov.tr” sayfasına girip riskli kronik hastalıklarının bulunup bulunmadığına bakmaları gerekmektedir. "enabiz.gov.tr” sayfasında COVID-19 hastalığı için risk grubunda olduğu belirtilenler buradan temin edecekleri belgeyi kurumlarına vermeleri hâlinde idari izinli sayılacaktır.

“enabiz.gov.tr” üzerinden Covid-19 hastalığı için risk grubunda olan kronik hastalık durum belgesini alamayanlar, mevcut hastalık raporlarıyla kayıtlı olduğu aile hekimine müracaat edecek, durumu uygun görülenlere hastanın ibraz ettiği hastalık raporları ek yapılarak, aile hekimi tarafından Covid-19 idari izin teşhisi ile durum bildirir tek hekim raporu düzenlenecektir. Kamu çalışanları bu belgeyi de iş yerine vermeleri hâlinde idari izinli sayılacaktır.
 
Risk grubunda olan kamu çalışanları hak kaybına uğramayacak
 
Covid-19 hastalığı açısında risk grubunda olduğunu yukarıda açıkladığımız şekilde belgeleyip iş yerlerine veren kamu çalışanları idari izinli sayılmaktadır. Bu sürede sanki iş yerinde çalışmış gibi mali,sosyal ve diğer özlük haklarında bir eksiltme olmaması Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile talimatlandırılmıştır.
 
Özel sektör çalışanlarının durumu
 
COVID-19 hastalığı için risk grubunda olan özel sektör çalışanlarından kronik hastalıkları olanlar ile ilgili yapılacak işlemlere ilişkin ayrı bir düzenleme henüz kamuoyuna açıklanmamıştır.
Kronik hastalığı olan özel sektör çalışanlarından bazıları kısa çalışma ödeneğinden faydalanmaktadır. Bazıları ise ücretli ve ücretsiz izine ayrılmıştır. 1 Haziran 2020 tarihi itibarıyla yukarıda açıkladığımız kronik hastalığı olmayanlar ile "enabiz.gov.tr” sayfasında COVID-19 hastalığı için risk grubunda olmadığı belirtilenlerin işe başlamaları mümkündür.
 
Kamu emsal kabul edilebilir
 
Özetle kronik hastalığı bulunan özel sektör çalışanları açısından kamu çalışanları için öngörülen COVID-19 hastalığı için risk grubunda bulunup bulunmadıklarına ilişkin prosedür emsal kabul edilip takip edilerek işçilerin çalışıp çalışmayacaklarına karar verilmesinin yerinde olacağı kanaatindeyim.

İsa Karakaş
Türkiye
 

 

Image placeholder

Muhammed Karabağ

1989 yılında Dicle Üniversitesi İşletme ve 1995 yılında da Anadolu Üniversitesi İktisat bölümlerinden mezun oldu. 1999 yılından beri Avcılar'da kendi ofisinde Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olarak çalışan Karabağ, kurucusu ve ortağı olduğu Avcılar'daki Bağımsız Denetim A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı olarak çalışmalarını devam ettirmektedir.

Yorumlar

Bu habere henüz yorum yapılmadı.