İnteraktif Vergi Dairesi ile Yapabileceğiniz İşlemler

İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden yapabileceğiniz İşlemleri, Sorgulamaları, Ödemeleri, Ulaşılabilecek Bilgileri paylaşıyoruz.

Toplumda vergi bilincinin ve vergiye gönüllü uyumun artırılmasına yönelik olarak vatandaşlara ve mükelleflere sunulan mükellef hizmetlerinde dijital hizmetlerin çeşitliliği her geçen yıl artarak devam etmektedir. 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun verdiği yetkiye istinaden Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından Şubat/2018’de hayata geçirilen İnteraktif Vergi Dairesi Uygulamasının genel esasları 492 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde açıklanmıştır. İnteraktif Vergi Dairesi uygulamasının hizmete girmesiyle birlikte, mükelleflerin vergi dairesine giderek yapmış oldukları birçok vergisel işlemler Sistem üzerinden kolay ve hızlı bir şekilde yapılabilmektedir.

Vergide dijital dönüşümün son uygulamalarından biri olan interaktif vergi dairesi uygulaması hayata geçeli henüz bir yıl olmasına rağmen mükelleflerin vergi dairesine gitmesine gerek kalmadan birçok vergisel işlemi internet ortamında yapmasına imkan sağlanmış bulunmaktadır. Söz konusu platformda sunulan hizmet çeşitliliği ise her geçen gün daha da artırılarak devam etmektedir. Daha birkaç yıl öncesine kadar mükelleflerin vergi dairesine gitmeden yapmalarına imkan olmayan birçok vergisel bildirim, sorgulama, ödev ve yükümlülük artık internet ortamında kolaylıkla yapılabilmekte ve mükelleflerin zaman ve maliyetten tasarruf yapmaları sağlanmaktadır.

İnteraktif Vergi Dairesi uygulaması, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından sunulan hizmetlerin zaman ve yer koşulu aranmaksızın kolay, hızlı ve etkin bir şekilde elektronik ortamda yapılabilmesine imkân sağlayan güvenilir, etkileşimli, yeni nesil bir sistemdir. Uygulamaya giren bu Sistem ile mükelleflere; vergi dairesine gidilmeksizin vergisel işlemlerin yapılabilmesine, İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden yapılan başvuru/taleplerin hangi aşamada olduğunun takibinin sağlanmasına, vergi dairesi sistemlerinde kayıtlı olan kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, mükellefiyet bilgileri ve motorlu taşıtlara ilişkin bilgilerin görüntülenebilmesine, işlemlerin sistem üzerinden başlatılması ve sonlandırılmasına, mükelleflere aracısız olarak elektronik ortamda hizmet sunulmasına ve vergiye gönüllü uyum seviyelerinin artırılmasına imkan sağlanmıştır.

1. İnteraktif Vergi Dairesi Üzerinden Yapılabilecek İşlemler/ Sorgulamalar/ Ödemeler/ Ulaşılabilecek Bilgiler

Şubat/2018’de uygulamaya geçirilen İnteraktif Vergi Dairesi uygulaması ile mükellefler, işe başlamadan işin terkinine kadarki birçok vergisel işlemlerini bu sistem üzerinden vergi dairesine gitmeden yapabilmektedir. Mükellefler, vergi dairesine gitmeden iş, işlem ve bildirimlerini elektronik ortamda (bilgisayar, tablet, cep telefonu)  yapabilmektedir. Gerçekten de bu Sistem hizmete girdiği bir yıllık süreçte altmışı aşkın etkin iş akışı, yirmiyi aşkın sorgulama ve bilgi ile 7/24 mükelleflere hizmet sunmaktadır.(1)

İnteraktif Vergi Dairesi uygulamasından; kullanıcı kodu ve şifresi bulunan, e-Devlet şifresi bulunan ve ivd.gib.gov.tr adresi üzerinden şifre edinen gerçek ve tüzel kişiler yararlanabilmektedir. İnteraktif vergi dairesini kullanmak için herhangi bir başvuru yapılmasına gerek bulunmamaktadır. Sisteme T.C. Kimlik No/Vergi Kimlik No/Kullanıcı Kodu ve şifre bilgileri ya da e-Devlet şifresi kullanılarak ivd.gib.gov.tr adresi üzerinden giriş yapılabilir. Şifre, gerçek ve tüzel kişilerce hem ivd.gib.gov.tr adresi üzerinden hem de vergi dairesinden alınabilmektedir.

1.1. İnteraktif Vergi Dairesinden yapılabilen işlemler

Mükellefler tarafından; özelge talebi, cezalarda indirim dilekçesi, uzlaşma talebi, tecil talebi, engellilik indirimi başvurusu ve veraset ve intikal vergisi beyannamesi başvurusu gibi birçok işlemin vergi dairesine gitmeden Sistem üzerinden yapılması mümkün bulunmaktadır. Sistem üzerinden yapılabilen işlemler şöyledir;

 Vergi ceza ihbarnamesi indirim/uzlaşma talebi
 Vergi borcu taksit (tecil) talebi
 Özelge talebi
 İzaha davet kapsamında cevap yazısı hazırlanması
 Mükellefiyet yazısı/Borç durum yazısı talebi
 İade/mahsup talebi
 Ödeme emri sorgulaması ve mal bildirimi
 Muhtasar beyanname verilmeyeceğine dair dilekçe verilmesi
 İletişim bilgileri güncelleme dilekçesi verilmesi
 Geçerli e-Beyanname sözleşmelerine erişim ve sözleşme iptal işlemi
 Hazır beyan/Defter beyan uygulamalarına erişim
 Gayrimenkul sermaye iradına konu malın elden çıkarılması ile gelirin son bulması dilekçesi verilmesi
 Kasko değerine göre MTV düzeltme talebi dilekçesi
 Mukimlik belgesi talebi
 Veraset ve intikal vergisi beyannamesi başvurusu
 Engellilik vergi indirim başvurusu
 Mahkeme kararına istinaden trafik para cezası tahakkukunun kaldırılması talebi
 İşyeri kira kontratı damga vergisi beyannamesi
 Bilanço gelir tablosu/işletme hesabı özetinin onay talebi
 Ödendiği halde kullanılmayan değerli kağıt ve harç bedelinin iadesi talebi
 Eczane bilgi formu/satış hasılatı bilgi formu talebi
 Malul ve engelliler adına kayıt ve tescilli taşıtlarda MTV istisnası
 Sermaye artırımı dilekçesi
 Diğer konularla ilgili genel amaçlı dilekçe verilmesi
 

1.2. İnteraktif Vergi Dairesinden yapılabilen sicil işlemleri

Mükellefler tarafından, daha önce vergi dairesi müdürlüklerinin sicil servislerine bizzat giderek yapılması gereken işe başlama, işi bırakma ve şube işyeri açılış bildirimi gibi aşağıda yer alan birçok işlem artık Sistem üzerinden yapılabilmektedir.

 İşe başlama bildirimi
 İşi bırakma bildirimi
 Şube işyeri açılış bildirimi
 Şube işyeri kapanış bildirimi
 İşyeri adres değişikliği bildirimi
 Hisse devri dilekçesi verilmesi
 Yönetici değişikliği dilekçesi verilmesi
 Unvan değişikliği dilekçesi verilmesi
 Ek faaliyete başlama dilekçesi verilmesi
 Vergi türü ilavesi/terki dilekçesi verilmesi
 Faaliyet konusu değişikliği dilekçesi verilmesi
 Muhtasar beyanname verme dönem değişikliği dilekçesi verilmesi 

1.3. İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden yapılabilecek sorgulamalar

İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden yapılabilecek sorgulamalar ise şöyledir.

 Belge basım bilgileri
 Ödeme alındı ve sorgulama
 Ödeme kaydedici cihaz bilgileri
 Adıma düzenlenen e-Arşiv faturalar

1.4. İnteraktif Vergi Dairesinden yapılabilecek şifresiz ödeme işlemleri

Büyük bir vatandaş kitlesini ilgilendiren motorlu taşıtlar vergisi ve trafik para cezası, tapu harcı, pasaport harcı, sürücü belgesi harcı gibi aşağıda yer alan birçok ödemenin Sistem üzerinden ödenmesine imkan sağlanmış bulunmaktadır.

MTV ve TPC ödeme
Belge numarası ile ödeme
Tecilli borç ödeme
Tapu harcı ödeme
Pasaport harcı ödeme
Cep telefonu harcı ödeme
Sürücü belgesi harcı ödeme
TC kimlik kartı bedeli ödeme
Pasaport değerli kâğıt bedeli ödeme
Sürücü belgesi değerli kâğıt bedeli ödeme

1.5. İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden yapılabilecek şifresiz işlemler nelerdir?

Sistem üzerinden şifre kullanmadan yapılabilecek işlemler ise şöyledir.

 Ödeme işlemleri
 E-Belge doğrulama
 E-Vergi levhası sorgulama
 ÖTV2A ödeme belgesi sorgulama
 Vergi kimlik numarası sorgulama
 Vergi kimlik numarası doğrulama
 Gümrük çıkış beyannamesi sorgulama
 Mükellefiyet ve borç durum yazısı doğrulama
 Re’sen terk ettirilen mükelleflere ait sorgulama
 Yabancılar için vergi kimlik numarasından sorgulama 
1.6. İnteraktif Vergi Dairesinden mükelleflerin ulaşabilecekleri bilgiler
Sistem üzerinden mükelleflerin ulaşabilecekleri bilgiler de şöyledir.

 Sicil bilgileri
 Araç bilgileri
 E-Tebligatlar
 E-Yoklamalar
 Ödeme emirleri
 E-Haciz bilgileri
 Vergi ceza ihbarnameleri
 Yönetici ve ortaklık bilgileri
 Borç detayı ve ödeme işlemleri
 İade/mahsup edilebilir durumdaki emanet hesabına alınan ödemelere ait bilgiler
 Beyanname, bildirim ve beyannamelere ait tahakkukları görüntüleme

1.7.İkale sözleşmesi veya karşılıklı sonlandırma sözleşmesi kapsamında kesilen gelir vergisine ilişkin iade talebinin yapılması

Bilindiği üzere, 7162 sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanununa eklenen geçici 89 uncu madde ile işten ayrılan hizmet erbabına 27/03/2018 tarihinden önce yapılan ödemeler üzerinden kesilen gelir vergisinin iadesine yönelik düzenleme yapılmıştı. Bu kapsamdaki  başvurular elden veya posta yoluyla ilgili vergi dairesi müdürlüğüne yapılacağı gibi, 19.02.2019 tarihinden itibaren İnteraktif Vergi Dairesi aracılığı ile elektronik ortamda da yapılabilecektir. İnteraktif Vergi Dairesine giriş yaparak ikale sözleşmesi veya karşılıklı sonlandırma sözleşmesi kapsamında kesilen gelir vergisine ilişkin iade talebinin hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirebilmesi mümkün bulunmaktadır.(2)

2. Sonuç
Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı benimsemiş olduğu mükellef odaklı yaklaşım ve sürekli gelişim ilkesi doğrultusunda, internet ve bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanarak sürekli olarak yeni hizmet seçenekleri üretmek suretiyle, mükelleflerin vergiye uyum maliyetlerini düşürmekte ve vergiye gönüllü uyumu artırmaktadır. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından geliştirilen son elektronik uygulamalardan biri de İnteraktif Vergi Dairesi uygulamasıdır. İnteraktif Vergi Dairesi açıldığı 28.02.2018 tarihinden itibaren hizmete sunduğu yeni vergisel işlemlerle her geçen gün hizmet çeşitliliğini artırmaktadır.(3)

İnteraktif Vergi Dairesi ile internet veya mobil uygulamalar üzerinden vatandaşlar ve mükellefler vergi dairesine gitmeden başvuru, bildirim, yazı ve dilekçelerini elektronik ortamdan verebilmesi mümkün hale gelmiş olup başlangıçta vergi dairesine gidilerek yapılmakta olan birçok vergisel işlem yapılabilmektedir. Bu işlemler evrak sayısı bakımından vergi dairelerine verilen evrakların büyük bir çoğunluğunu oluşturmaktadır. İnteraktif Vergi Dairesi; vergiye uyum maliyetlerinin azaltılması, gönüllü uyumun teşvik edilmesi ve geri bildirimde bulunabilmesi amacıyla mükelleflerin Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından elektronik ortamda sunulan vergisel işlemlerini zaman ve yer koşulu aranmaksızın kolay, hızlı ve etkin bir şekilde yapabilmesine imkan sağlayan güvenilir, etkileşimli bir sistemdir.

Özetle mükellefler sistem üzerinden;  vergi ceza ihbarnamesi indirim/uzlaşma talebi, vergi borcu taksit (tecil) talebi, özelge talebi, izaha davet kapsamında cevap yazısı hazırlanması,  mükellefiyet yazısı/borç durum yazısı talebi, iade/mahsup talebi, ödeme emri sorgulaması ve mal bildirimi, gerçek kişilerde işe başlama, adres değişikliği bildiriminde bulunma, gerçek kişilerde şube açılış bildiriminde bulunma, gerçek kişilerde işi bırakma bildiriminde bulunma, genel dilekçe verme gibi birçok vergisel işlemlerini  gerçekleştirebilmektedirler. Sistemin içeriğindeki hizmet çeşitliliğinin artmasıyla mükellefler her geçen gün, bağlı oldukları vergi dairesine gitmeden birçok vergisel işlemi yapabilecekler ve bu durum mükelleflere büyük bir zaman ve maliyet tasarrufu sağlayacaktır. Vergisel işlemlerde dijital dönüşümü sağlamak suretiyle hem mükelleflerin vergiye uyum maliyetlerini düşüren hem de Devletimizin vergi toplama maliyetini azaltan bu ve benzeri elektronik uygulamaları hayata geçiren Gelir İdaresi her geçen yıl vergiye gönüllü uyumu artırmaktadır.

(Bu makale Yaklaşım dergisinin Mayıs 2019 sayısında yayınlanmış olup Sn. Türkay’ın özel izni ile yayınlanmaktadır.) 

Image placeholder

Muhammed Karabağ

1989 yılında Dicle Üniversitesi İşletme ve 1995 yılında da Anadolu Üniversitesi İktisat bölümlerinden mezun oldu. 1999 yılından beri Avcılar'da kendi ofisinde Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olarak çalışan Karabağ, kurucusu ve ortağı olduğu Avcılar'daki Bağımsız Denetim A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı olarak çalışmalarını devam ettirmektedir.

Yorumlar

Bu habere henüz yorum yapılmadı.